Ymgynghoriaeth adeiladu yn mynd yn ôl i'w gwreiddiau Cymreig yn dilyn allbryniant cyfranddalwyr

Navid-Falatoori
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
TC Consult

Mae ymgynghoriaeth rheoli prosiect a chostau o Gaerdydd wedi datgelu ffocws o’r newydd ar ei bortffolio o brosiectau yng Nghymru, ar ôl cwblhau allbryniant gan gyfranddalwyr gyda chymorth cyllid gan Fanc Datblygu Cymru.

Sefydlwyd TC Consult bron i 17 mlynedd yn ôl gan bartneriaid, Paul Tambini a David Champs, ac mae’n darparu gwasanaethau craidd ym maes rheoli prosiectau ac arolygu meintiau. Bydd Mr Tambini yn awr yn berchen ar y cwmni ar ei ben ei hun mewn cytundeb a frocerir gan SME Finance Partners o Lantrisant ac a gynghorir gan Acuity Law.

Yn cefnogi Mr Tambini mae’r cyfarwyddwr gweithrediadau, Adam James, a chyn gyfarwyddwr Tata Steel, Colin Harvey, o SME Finance Partners, a fydd yn gweithio’n agos gydag uwch dîm rheoli TC Consult i wneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer twf a datblygu ei wasanaethau craidd.

“Mae hon yn bennod newydd gyffrous yn nhaith TC Consult,” meddai Mr Tambini. “Dros yr 16 mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio ar rai prosiectau proffil uchel, yng Nghymru a thu hwnt. Bydd ein cysylltiad â SME Finance Partners yn ein galluogi i adnewyddu ein ffocws ar gryfder traddodiadol y busnes, sy’n darparu gwasanaeth ymatebol a dibynadwy i’n cwsmeriaid craidd ac yn rhagori ar eu disgwyliadau ar bob prosiect.”

Cyflawnodd TC Consult werthiannau o £1 miliwn yn y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ym mis Ionawr 2023. Mae ei gleientiaid wedi amrywio o Unite the Union i 3M UK Plc ac mae’n cyflwyno cynlluniau sy’n cynnwys adwerthwyr cenedlaethol yn rheolaidd, gan gynnwys Greggs, Costa a Sainsbury’s. Mae'r cwmni wedi gweithredu fel asiantau cyflogwyr ar nifer o gontractau dylunio ac adeiladu ac mae'n darparu gwasanaethau monitro cronfeydd eiddo symlach i Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Barclays a Handelsbanken.

Mae wedi datblygu arbenigedd penodol mewn gweithio ar adeiladau rhestredig a phrosiectau treftadaeth a hi yw’r unig gyflenwr ar gyfer rheoli prosiectau ac ymgynghoriaeth costau ar fframwaith Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer prosiectau cynnal a chadw hanfodol. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys gosod to newydd ar adeilad rhestredig Gradd I Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd yn ogystal â nifer o brosiectau datgarboneiddio ac uwchraddio effeithlonrwydd ynni yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru a’r Glannau Cenedlaethol Amgueddfa.

Mae comisiynau diweddar eraill yn cynnwys ailddatblygu Theatr y Palas Abertawe a datblygiad Gwaith Copr yr Hafod gwerth £7 miliwn hefyd yn Abertawe, lle mae Wisgi Penderyn wedi agor distyllfa weithredol ac atyniad i ymwelwyr. Mae hefyd wedi ennill cytundeb gyda CADW i weithio ar brosiect adnewyddu newydd gwerth £2m yng Nghastell Coch, i'r gogledd o Gaerdydd.

“Ein ffocws yw parhau i fuddsoddi yn ein tîm a’i dyfu, y mae ein cleientiaid yn ymddiried ynddo i ychwanegu gwerth at bob un o’u prosiectau adeiladu,” ychwanegodd Mr Tambini. “Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth eithriadol a meithrin diwylliant o gydweithio ac ymrwymiad i fynd y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir gan gleientiaid. Credwn fod tîm hapus yn golygu cwsmeriaid hapus a dyna sy'n ein hysgogi. Bydd boddhad staff a chwsmeriaid yn ganolog i bopeth a wnawn.

“Hoffwn ddiolch i Dave am bopeth y mae wedi’i gyfrannu at y busnes dros yr 16 mlynedd diwethaf a dymuno’n dda iddo yn ei ymdrechion newydd.”

Chris Thomas, cyd-sylfaenydd SME Finance Partners: “Roedd yn wych cynghori Paul drwy’r allbryniant gan y cyfranddalwyr ac roeddem yn hyderus y byddai Banc Datblygu Cymru yn awyddus i ariannu’r fargen. Edrychwn ymlaen at barhau i gefnogi Paul a thîm TC Consult trwy ein cefnogaeth cyfarwyddwr cyllid hyblyg, gan helpu’r busnes i barhau i dyfu.”

Dywedodd Navid Falatoori, uwch swyddog buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Gyda hanes nodedig yn y sector adeiladu ac uwch dîm profiadol, rydym yn falch o fod yn darparu’r cyllid ar gyfer y pryniant hwn, gan alluogi Paul i gymryd awenau TC Ymgynghori. Bydd y fargen, a ariannwyd gan Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru, yn helpu’r tîm i barhau i dyfu’r busnes llwyddiannus hwn, o’i ganolfan yma yng Nghymru.”

Ar hyn o bryd mae TC Consult yn cyflogi 12 o staff, yn gweithio o swyddfa ger Gerddi Sophia ym mhrifddinas Cymru.