Dau fath o ecwiti - mae Carol Hall yn esbonio sut y gall buddsoddiad angel ein helpu i gofleidio ecwiti

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Angylion busnes
investors

Fel rheolwr buddsoddi Angylion Buddsoddi Cymru, rwyf wedi gweld pa mor werthfawr y gall buddsoddiad ecwiti fod o'i gyfuno ag arbenigedd buddsoddwyr.

Fel y rhwydwaith buddsoddi angylion mwyaf yng Nghymru, rydym wedi dod â channoedd o gwmnïau sy’n tyfu ynghyd ag angylion busnes profiadol – ac erbyn hyn mae gennym fwy na 290 o fuddsoddwyr cofrestredig, sy’n barod i wneud defnydd da o’u gwybodaeth a’u harian.

Rydym hefyd wedi annog llawer o fuddsoddwyr tro cyntaf, gan roi'r offer a'r arweiniad sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu rôl fel angylion. Ac yn bwysig, rydym wedi gweld sut y gall buddsoddiad ecwiti weithio i gwmnïau sydd eisiau mwy na chymorth ariannol yn unig.

Angylion Merched Cymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod hwn, roeddem am nodi ymdrechion grŵp newydd o fuddsoddwyr angylion benywaidd yng Nghymru wrth iddynt anelu at sicrhau tegwch a chefnogi busnesau sy’n cael eu harwain gan ferched a busnesau sy’n eiddo i ferched.

Gan ddod â mwy na 30 o fentergarwyr benywaidd ac arweinwyr busnes mwyaf llwyddiannus Cymru ynghyd, mae Angylion Merched Cymru yn syndicet buddsoddi newydd a arweinir gan ferched, i ferched.

Ffurfiwyd y syndicet newydd yn dilyn adroddiad gan Gymdeithas Angylion Busnes y DU (UKBAA) a oedd yn awgrymu, er bod buddsoddwyr benywaidd wedi ysgogi mwy na £2bn o fuddsoddiad mewn cwmnïau ledled y DU yn y degawd diwethaf, mae merched yn parhau i fod yn y lleiafrif o ran buddsoddiad angel. Ac mae’r diffyg angylion benywaidd hwnnw’n effeithio’n uniongyrchol ar y cymorth a gaiff cwmnïau sy’n cael eu harwain gan ferched, y rhai sydd wedi’u sefydlu neu sy’n eiddo iddynt, gan fod merched yn llawer mwy tebygol o fuddsoddi ynddynt.

Drwy sicrhau bod rhwydwaith cryf a gweithgar o fuddsoddwyr benywaidd – sy’n dod ag arbenigedd ar draws gwahanol gefndiroedd busnes ac ariannol – gallwn drosoli cymorth pellach ar gyfer mentergarwch benywaidd.

Drwy annog mwy o ferched i ddod yn fuddsoddwyr angylion, rydyn ni’n rhoi cyfle i gefnogi’r busnesau sydd o bwys iddyn nhw ac i greu ffynonellau cyfalaf newydd ar gyfer busnesau arloesol.

O dan arweiniad Jill Jones, buddsoddwr busnes profiadol a chefnogwr angerddol merched mentergarol, mae Angylion Merched Cymru yn grŵp buddsoddi cyfeillgar a chefnogol, sy’n croesawu aelodau newydd a darpar fuddsoddwyr benywaidd ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i gefnogi economi Cymru a’r greadigaeth. o swyddi Cymreig.

Syndicadau fel Angylion Merched Cymru yw’r ffordd ymlaen ar gyfer buddsoddi gan angylion busnes gan y gallant gronni gwybodaeth galed fuddsoddwyr i feysydd allweddol, gan luosi eu harbenigedd tra’n lledaenu risgiau i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli’n ofalus.

Ein pwrpas

Ym Manc Datblygu Cymru, ein cenhadaeth yw sicrhau bod y buddsoddiadau a wnawn yn cael mwy nag effaith ariannol yn unig. Rydyn ni eisiau i’r cwmnïau rydyn ni’n eu cefnogi dyfu, i gyflogi mwy o bobl a rhoi hwb i economi Cymru. Ond rydym hefyd am iddynt fod yn yrwyr newid cadarnhaol yn eu cymunedau.

Rydyn ni eisiau gwneud mwy na sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal i fyd busnes a chyllid. Rydym am roi’r offer, y gefnogaeth a’r arweiniad sydd eu hangen arnynt i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u profiadau’n cael eu cydnabod, fel y gallant fod yn hyderus wrth wneud eu marc.

Nawr yw’r amser perffaith i groesawu tegwch, i gynyddu cyfleoedd a chael gwared ar rwystrau.