Pam fyddech chi'n dod yn fuddsoddwr angel?

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Newidwyd:
Angylion busnes
business angel in meeting

Gall camau cynnar cylch bywyd busnes fod yn heriol. Ar ôl i berchennog busnes ddefnyddio ei gyfalaf a'i arian ei hun gan deulu a ffrindiau, yn aml bydd angen cyllid allanol arall arno. Ond yn y camau cynnar hyn maent yn llai tebygol o gael cyllid o ffynonellau mwy gwrth-risg.

Dyma lle mae buddsoddiad angel yn dod i mewn. Maen nhw’n ffynhonnell allweddol o gyfalaf risg, mae buddsoddwyr angel fel arfer yn buddsoddi yn gynnar, pan nad yw darparwyr cyllid eraill yn barod i wneud hynny. Ni fyddai llawer o'r cwmnïau llwyddiannus yr ydym yn eu hadnabod heddiw wedi dechrau heb fuddsoddiad angel.

Mae'r angylion cyllido a ddarperir, ynghyd â'u harbenigedd busnes, yn hanfodol i gefnogi twf busnesau bach. Trwy gefnogi entrepreneuriaid a meithrin arloesedd, mae buddsoddiad angylion yn chwarae rhan sylweddol yn economi'r DU.

Pa mor fawr yn union yw'r effaith economaidd? Yn 2021, dyblodd buddsoddwyr faint o gyfalaf maent yn ei roi mewn cwmnïau preifat yn y DU, gan godi’r cyfanswm i £22.7bn o’i gymharu â £11.3bn yn 2020. Nid yn unig y gwelwyd cynnydd yn swm yr arian, ond yn nifer y cytundebau hefyd.

Daeth y llynedd (2021) i ben drwy gwblhau 602 o gytundebau, o’i gymharu â dim ond 359 yn y flwyddyn flaenorol. Am y tro cyntaf roedd hyn yn rhagori ar nifer y cytundebau a godwyd ar blatfformau cyllido torfol. Bu cynnydd tebyg hefyd ym mhrisiadau cwmnïau ac yng nghylchoedd bywyd cynhyrchion, gyda’r mwyaf yng ngham tyfu’r cwmni

Mae'r erthygl hon yn egluro beth yw buddsoddi angel yn fwy manwl a pham mae unigolion yn dewis ei wneud. Mae hefyd yn egluro syndiceiddio a'r buddion y mae hyn yn eu cynnig, a chymhellion y llywodraeth sydd ar gael i fuddsoddwyr angylion.

Yn olaf, mae'n trafod y gymuned angylion yng Nghymru a'r hyn y mae Angylion Buddsoddi Cymru yn ei wneud i'w gefnogi. O ran lleoliad, roedd 57% o angylion busnes y DU wedi’u lleoli yn Llundain a de ddwyrain Lloegr. Mae mwyafrif sylweddol (80%) o’r angylion yn Llundain yn mynd ymlaen wedyn i wneud o leiaf un buddsoddiad o fewn yr un ddinas. Mae Angylion Buddsoddi Cymru eisiau newid hyn drwy helpu i annog cymorth buddsoddi mewn busnesau yng Nghymru i hybu twf economaidd yn yr ardal

Yn gyntaf, serch hynny, os ydych chi am ganfod mwy am beth yw buddsoddiad angel a phwy yw angylion busnes, darllenwch ein blogbost, Beth yw buddsoddwr angel?

 

 

Beth yw buddsoddiad angel a phwy yw’r angylion buddsoddi?

Mae buddsoddiad angel yn fath o gyllid ecwiti. Mae angylion buddsoddi, a elwir hefyd yn angylion busnes, yn darparu cyllid i gwmnïau y maen nhw'n eu hystyried fel rhai sy'n meddu ar botensial twf cryf. Yn gyfnewid am hyn, byddant fel arfer yn cymryd cyfranddaliadau yn y busnes.

Fel unigolion gwerth net uchel, mae angylion fel rheol yn defnyddio eu harian eu hunain i fuddsoddi, ac yn defnyddio eu barn eu hunain wrth wneud y buddsoddiad.

Gallant fuddsoddi ar eu pennau eu hunain neu fel rhan o grŵp o angylion, a elwir yn syndicet. Efallai y byddan nhw'n gwneud buddsoddiad un-tro mewn busnes neu'n darparu sawl rownd o fuddsoddiad.

Mae'n gyffredin i angylion gyd-fuddsoddi ochr yn ochr â ffynonellau cyllid eraill, gan gynnwys grantiau, benthyciadau, mathau eraill o gyllid ecwiti, syndicadau angylion eraill, a chronfeydd cyd-fuddsoddi angylion.

Mae buddsoddwyr angel yn tueddu i ganolbwyntio llai ar weld enillion cyflym ar eu buddsoddiad. Maent yn cefnogi busnes trwy gydol ei daith twf ac yn gyffredinol maen nhw'n ymadael dros amserlen hirach. Dyna pam mae eu cyllid hwy yn aml yn cael ei ystyried yn ‘gyfalaf amyneddgar’.

Ond mae gwerth buddsoddiad angel yn mynd ymhell y tu hwnt i'r arian. Mae llawer o fuddsoddwyr angylion yn entrepreneuriaid llwyddiannus eu hunain neu wedi bod yn entrepreneuriaid llwyddiannus. Maent yn aml yn dod â'u profiad, eu gwybodaeth a'u rhwydweithiau i helpu cwmni i ddatblygu. Cyfeirir at y cyfraniad anariannol hwn fel ‘cyfalaf smart’.

Pam mae angylion busnes yn buddsoddi?

Rydym eisoes wedi sôn bod angylion yn aml yn ariannu busnesau yn ystod eu camau cynnar. Gall hyn ddod â lefel uchel o risg. Felly, pam maen nhw'n ei wneud?

Yn y pen draw, mae'r cymhelliant i fuddsoddi yn amrywio o unigolyn i unigolyn. Ond yn aml mae'n gyfuniad o rai o'r rhesymau hyn:

1. Mae yna botensial o gael enillion ariannol uchel

Yn aml, bydd angylion busnes yn disgwyl cyfradd enillion uwch ar eu buddsoddiad. O'i gymharu â mathau eraill o gyllid, mae'n gyfle risg uchel, enillion uchel.

2. Gallant arallgyfeirio eu portffolio buddsoddi

Os yw buddsoddwr yn rhoi ei holl arian mewn un categori ased (fel stociau, bondiau, neu eiddo), mae'n fwy tebygol y bydd anwadalrwydd y farchnad yn effeithio'n negyddol arno. Mae gwasgaru eu harian ar draws amrywiol asedau yn helpu buddsoddwyr i leihau'r risg, oherwydd fe fydd pob math yn ymateb yn wahanol i newidiadau i'r farchnad.

Gall ychwanegu busnesau newydd (categori asedau ynddo'i hun) at bortffolio o fuddsoddiadau fod yn ffordd dda o arallgyfeirio. Gall buddsoddwyr hefyd fuddsoddi mewn busnesau newydd mewn amrywiol sectorau i liniaru'r risg ymhellach.

3. Mae’n hwyl

Gall bod yn rhan o daith twf busnes sy'n dechrau fod yn gyffrous ac yn werth chweil. Gall angylion chwarae rôl ymarferol a chymhwyso eu sgiliau a'u gwybodaeth i lywio busnesau at lwyddiant. Maent hefyd yn cael cyfarfod a gweithio gyda phobl ddiddorol ar hyd y ffordd.

4. Maen nhw'n gallu cefnogi'r pethau sydd o bwys iddyn nhw

Mae gwybod bod eu harian yn helpu i sicrhau newidiadau cadarnhaol yn bwysig i lawer o fuddsoddwyr. Fe'i gelwir yn ‘fuddsoddi ardrawiadol’, - mae angylion yn cefnogi cwmnïau sy’n mynd i’r afael â heriau cymdeithasol ac amgylcheddol y byd.   

5. Mae’n un ffordd o roi rhywbeth yn ôl

Mae gan lawer o fuddsoddwyr yr awydd i ‘roi rhywbeth yn ôl i mewn’. Trwy fuddsoddi eu harian mewn busnesau lleol maent yn helpu i hyrwyddo entrepreneuriaeth a thwf economaidd.

I lawer o'r angylion rydyn ni'n gweithio â nhw, mae angerdd dros Gymru a helpu i feithrin arloesedd a ffyniant yma yn gymhelliant allweddol

Pa gymhellion treth sydd ar gael i fuddsoddwyr angylion?

Mae llywodraeth y DU yn cydnabod pwysigrwydd angylion buddsoddi fel ffynhonnell cyfalaf ar gyfer busnesau sy'n dechrau ar eu camau cynnar, a'r risg y mae angylion yn eu cymryd.

Dyna pam eu bod yn cymell buddsoddiad dechreuol yn fawr i angylion sy'n talu treth yn y DU trwy gyfrwng cynlluniau a buddion rhyddhad treth deniadol iawn. Y ddau brif gynllun yw:

Cynllun Buddsoddi Menter (CBM)

Mae hyn yn annog buddsoddiad mewn busnesau cam cynnar, risg uwch. Gall buddsoddwyr hawlio rhyddhad treth incwm o 30% ar hyd at £1 miliwn o fuddsoddiad ymhob blwyddyn dreth. Gallant fuddsoddi hyd at £2 filiwn y flwyddyn os buddsoddir unrhyw beth dros £1 miliwn o’r cyfanswm mewn cwmnïau ‘gwybodaeth-ddwys’.

Cynllun Buddsoddi Menter Sbarduno (CBMS)

Mae hwn wedi'i gynllunio ar gyfer buddsoddi mewn busnesau yn eu cyfnod egino neu gyfnodau dechreuol cynnar iawn. Mae'n cynnig rhyddhad treth incwm o 50% ar hyd at £100,000 ar draws yr holl fuddsoddiadau bob blwyddyn dreth.

Darllenwch ein blogbost, Buddion CBM a CBMH (EIS a SEIS): Holi ac Ateb gyda'r buddsoddwr angel Patrick Nash i gael mwy o wybodaeth am ostyngiadau treth.

Beth yw syndiceiddio a beth yw'r buddion?

Mae syndiceiddio yn cael ei ystyried yn fodel arfer gorau cyfredol o fuddsoddi gan angel. Canfu arolwg a gomisiynwyd gan Fanc Busnes Prydain fod bron i bedwar o bob pum angel busnes wedi buddsoddi fel rhan o syndicet.

Syndiceiddio yw pan fo grŵp o angylion busnes yn dod at ei gilydd i fuddsoddi. Mae yna nifer o resymau pam mae angylion yn dewis ymuno ag eraill, gan gynnwys:

  • Cyfuno cyllid. Mae hyn yn caniatáu i angylion fuddsoddi mewn mwy nag un busnes neu mewn bargeinion mwy
  • Mae'n lledaenu'r risg ariannol
  • Rhennir y diwydrwydd dyladwy a'r llwyth gwaith
  • Mae yna fwy o arbenigedd, gwybodaeth a phrofiad busnes wrth law
  • Mae mwy o amser i dyfu portffolio amrywiol o fuddsoddiadau
  • Mae'n fwy diddorol. Mae buddsoddwyr yn cael gweithio gydag unigolion o'r un anian, a chael hwyl

 

Yn aml bydd un angel yn y syndicet yn cael ei nodi fel y ‘prif fuddsoddwr’. Mae'r unigolyn hwn yn chwarae rhan fwy gweithredol na'r cyd-fuddsoddwyr eraill - cyn, yn ystod ac ar ôl y rownd ariannu. Maent fel arfer yn gweithredu fel cynrychiolydd y syndicet trwy gymryd swydd ar fwrdd yn y cwmni.

I ganfod mwy am syndiceiddio o safbwynt buddsoddwr angel profiadol, darllenwch ein blogbost, Buddion syndiceiddio: mewn sgwrs â Nelson Gray.

Angylion Buddsoddi Cymru

Cafodd ei lansio ym mis Mai 2018, mae Angylion Buddsoddi Cymru yn helpu i dyfu'r gymuned angylion yng Nghymru. Yn ein blwyddyn gyntaf, gwnaethom hwyluso £3.27 miliwn o fuddsoddiad angel ar draws 20 o fargeinion cleientiaid i mewn i fusnesau, a chofrestrwyd dros 60 o fuddsoddwyr newydd i ehangu'r rhwydwaith.

Rydym yn ymgysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau o Gymru sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat trwy gyfrwng ein llwyfan digidol. Mae gan fuddsoddwyr fynediad hawdd at ystod o gyfleoedd buddsoddi a ddewiswyd yn ofalus ac fe 'reolir yr ansawdd.'

Trwy gyfrwng digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd a dosbarthiadau meistri buddsoddi, rydym yn galluogi darpar fuddsoddwyr o'r un anian i gysylltu, rhannu eu profiadau a datblygu eu gwybodaeth a'u set sgiliau.

Gall angylion busnes ddod at ei gilydd trwy syndiceiddio a chael effaith, waeth beth yw'r ffigur y maent yn ei fuddsoddi'n unigol. Trwy fuddsoddi symiau bach ym mhob bargen, gall angylion ddad-risgio ac arallgyfeirio trwy gael sawl buddsoddiad. Mae hefyd yn golygu nad oes angen iddynt fod yn werth net uchel iawn i gymryd rhan.

Mae gennym rwydwaith buddsoddwyr o ansawdd uchel o dros 150 o angylion busnes, wedi'i gefnogi a'i wella trwy fod yn rhan annatod o Fanc Datblygu Cymru.

Gall syndicetiau buddsoddwyr (a reolir gan fuddsoddwr arweiniol a gymeradwywyd ymlaen llaw) wneud cais am gyd-fuddsoddiad o'n Cronfa Gyd-fuddsoddi Angylion Cymru sy'n werth £8 miliwn. Fel cyd-fuddsoddwr gallwn gyfrannu hyd at 50% o gyfanswm y fargen

Ewch i weld Angylion Buddsoddi Cymru  i ddysgu mwy am ymuno â'r rhwydwaith angylion mwyaf yng Nghymru.

Be' nesaf?

Ymunwch â'r rhwydwaith Angylion mwyaf yng Nghymru, sy'n cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat.

Cysylltu â ni