Beth yw cyllid busnes?

Newidwyd:
Ariannu
businesswoman on phone

Cyllid busnes yw'r union beth mae'n ei ddweud: cyllid i gwmnïau. Yma byddwn yn trafod â chi am y mathau o gyllid sydd ar gael, pryd y gallai fod angen cyllid busnes arnoch, a sut i godi'r math hwn o gyllid.

Beth yw pwrpas cyllid busnes?

Mae angen cyfalaf ar bob busnes i gwrdd â threuliau ac i dyfu. Efallai y bydd rhai perchnogion busnes yn gallu dechrau eu cwmnïau, ond i eraill efallai na fydd hyn yn bosibl, neu efallai eu bod eisiau twf cyflymach. Felly bydd angen mynediad at gyllid busnes allanol ar lawer ar ryw adeg.

Gellir defnyddio cyllid busnes at ystod o ddibenion, gan gynnwys:

  • Prynu peiriannau neu offer TG
  • Prynu stoc
  • Rhentu, prynu, ehangu neu adnewyddu adeilad busnes
  • Llogi Staff Newydd

 

Mathau o gyllid busnes

Mae yna nifer o ffyrdd i ddod o hyd i gyllid ar gyfer busnes bach, a gall dewis yr un iawn i chi a'ch cwmni gael effaith enfawr. Felly mae'n bwysig gwneud eich ymchwil ac ystyried yr opsiynau sydd ar gael i chi yn ofalus.

Y tri phrif fath o gyllid busnes yw:

  • Cyllid dyled - benthyca lwm swm a'i dalu'n ôl dros amser ynghyd â swm penodol o log y cytunwyd arno. Mae benthyciadau busnes, morgeisi masnachol, cyllid asedau, a chyfleusterau cyfalaf gweithio (e.e. gorddrafftiau a disgowntio anfonebau) i gyd yn fathau o gyllid dyled
  • Cyllid ecwiti - gwerthu cyfranddaliadau yn eich busnes i fuddsoddwyr yn gyfnewid am fuddsoddiad arian parod
  • Cyfalaf mesanîn - math o gyllid sy'n cyfuno nodweddion dyled ac ecwiti

 

Gallwch ddysgu am ddyled a chyllid ecwiti yn yr adnoddau canlynol:

 

Ac yn awr am y trydydd math o gyllid busnes: gadewch inni edrych yn agosach ar gyfalaf mesanîn a sut y gallai helpu eich busnes.

Beth yw cyfalaf mesanîn?

Mae cyfalaf mesanîn yn cynnig cyfuniad o nodweddion o gyllid dyled ac ecwiti. Fe'i defnyddir yn aml i lenwi bwlch rhwng dyled ac ecwiti yn strwythur cyllido cwmni. Mae cyllid mesanîn y tu ôl i ddyled uwch (y ddyled sy'n cael ei had-dalu gyntaf os aiff y cwmni o dan y don) ond cyn ecwiti cyffredin (y buddsoddiadau a wneir gan gyfranddalwyr cyffredin) o ran blaeoriaeth ad-dalu. Felly mae'n ffurf risg uwch o ddyled na benthyciadau traddodiadol ac mae'n mynnu cyfraddau llog uwch.

I ganfod mwy am beth yw cyfalaf mesanîn, sut mae'n gweithio, a'i fanteision a'i anfanteision, darllenwch ein blogbost Beth yw cyllid mesanîn?

Gallwch hefyd ddysgu mwy am y gwahanol fathau o gyllid sydd ar gael trwy edrych ar ein herthygl Sut i ariannu'ch busnes: canllaw i'r opsiynau cyllido.

Parod i siarad am gyllid busnes?

P'un a ydych chi'n ystyried dyled, ecwiti neu gyfalaf mesanîn, gallwch ddysgu mwy am y mathau o gyllid sydd ar gael a sut y gallwch wneud cais am arian busnes gan Fanc Datblygu Cymru trwy gysylltu. Fel arall, gwiriwch i weld a yw'ch busnes yn gymwys i wneud cais am gyllid gyda'n gwirydd cymhwyster.