A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Benthyciadau busnes mawr yng Nghymru

Rydym yn darparu benthyciadau mwy o £50,000 i £5 miliwn i fusnesau yng Nghymru neu i rai sy'n bwriadu symud yma.

Beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol

hilltop honey
£50k+

Telerau ad-dalu rhwng 1 a 10 mlynedd

 • Benthyciadau o £50,000 i £5 miliwn ar gael
 • Cyllid hyblyg a phwrpasol i ddiwallu'ch anghenion
 • Rhwydwaith cryf o arianwyr a chynghorwyr busnes eraill
 • Rheolwyr cyfrif lleol ymroddedig
 • Proses ymgeisio syml a gwneir penderfyniadau cyflym

 

P'un a oes angen cyllid arnoch i wella cyfalaf gweithio, cyflymu twf, neu brynu busnes, gall ein benthyciadau gael eu teilwra i gyd-fynd â'ch gofynion. Gyda'n rheolwyr cyfrif lleol yn darparu cyswllt wyneb yn wyneb a chymorth parhaus, rydym yn sicrhau ein bod yn deall anghenion penodol eich busnes ac yn eich cynorthwyo i gyflawni'ch potensial.

Gallwn gyfuno benthyciadau ac ecwiti, a gweithio ochr yn ochr â darparwyr cyllid eraill (banciau, torf arianwyr, grantiau, buddsoddwyr a benthycwyr eraill) i ddarparu pecyn cyllido pwrpasol ar gyfer eich busnes.

Os ydych chi'n chwilio am swm cyfalaf llai, rydym hefyd yn darparu benthyciadau busnes bach (micro-fenthyciadau) o £1,000 i £50,000.

Sut y gallwn ni helpu

Gallwn helpu eich busnes i gwrdd â chostau pryniannau hanfodol sydd eu hangen arnoch i ateb y galw cynyddol, gan gynnwys:

 • Offer newydd
 • Peiriannau arbenigol
 • Prynu stoc
 • Llogi personél

Gall ein benthyciadau roi hwb i'r arian sydd ar gael i'ch busnes, gan eich galluogi i:

 • Fanteisio ar gyfleoedd newydd
 • Gyflawni contract mawr
 • Rheoli amrywiadau busnes tymhorol
 • Fuddsoddi yn nhwf eich busnes

Ydych chi eisiau prynu neu werthu busnes? Gall ein benthyciadau hwyluso:

 • Caffaeliad
 • Rheolwyr yn prynu'r cwmni allan
 • Rheolwyr yn prynu i mewn i'r cwmni
 • Rheolwyr yn prynu cwmni allan trwy brynu i mewn iddo
 • Rheolwyr yn cyflawni pryniant o’r cwmni wedi ei ysgogi gan y gwerthwr

A yw eich busnes yn barod i ehangu neu arallgyfeirio? Gyda chymorth benthyciad gallech chi:

 • Brynu eiddo newydd
 • Fuddsoddi mewn marchnata a gwerthiannau
 • Ehangu eich ystod o gynnyrch
 • Symud i mewn i farchnadoedd newydd

Gallwn helpu eich busnes i gwrdd â chostau pryniannau hanfodol sydd eu hangen arnoch i ateb y galw cynyddol, gan gynnwys:

 • Offer newydd
 • Peiriannau arbenigol
 • Prynu stoc
 • Llogi personél

Gall ein benthyciadau roi hwb i'r arian sydd ar gael i'ch busnes, gan eich galluogi i:

 • Fanteisio ar gyfleoedd newydd
 • Gyflawni contract mawr
 • Rheoli amrywiadau busnes tymhorol
 • Fuddsoddi yn nhwf eich busnes

Ydych chi eisiau prynu neu werthu busnes? Gall ein benthyciadau hwyluso:

 • Caffaeliad
 • Rheolwyr yn prynu'r cwmni allan
 • Rheolwyr yn prynu i mewn i'r cwmni
 • Rheolwyr yn prynu cwmni allan trwy brynu i mewn iddo
 • Rheolwyr yn cyflawni pryniant o’r cwmni wedi ei ysgogi gan y gwerthwr

A yw eich busnes yn barod i ehangu neu arallgyfeirio? Gyda chymorth benthyciad gallech chi:

 • Brynu eiddo newydd
 • Fuddsoddi mewn marchnata a gwerthiannau
 • Ehangu eich ystod o gynnyrch
 • Symud i mewn i farchnadoedd newydd

Cyfraddau llog sefydlog

Mae ein cyfraddau llog yn seiliedig ar amgylchiadau unigol eich busnes, ac maent yn sefydlog ar gyfer bywyd eich benthyciad gyda ni. Bob blwyddyn byddwn yn comisiynu arbenigwr annibynnol i adolygu ein ffioedd a'n polisi a'n hymarfer cyfraddau llog er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn unol â'r farchnad ac yn cael eu cymhwyso'n deg ac yn gyson.

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, gallwn ostwng y gyfradd llog ar ein benthyciadau hyd at 2% ar gyfer busnesau sy'n rhan o ardal fenter neu sy’n barod i adleoli i ardal o’r fath.

Gweler ein tudalen cyfraddau llog am ragor o wybodaeth.