Mae ein benthyciadau wedi galluogi llawer o fusnesau ar hyd a lled Cymru i godi oddi ar y ddaear a thyfu, yn ogystal â helpu i gefnogi caffaeliadau busnes.

Rydym yn deall anghenion eich busnes ac yn cynnig cyllid hyblyg i'w diwallu, gan weithio ochr yn ochr â banciau, cyllidwyr lleol eraill a chynghorwyr busnes i sicrhau'r fargen orau i chi. Rydym hefyd yn gallu cyfuno gwahanol fathau o gyllid (benthyciadau ac ecwiti) er mwyn creu pecyn ariannol pwrpasol sy'n cyd-fynd â'ch gofynion.

Yn ychwanegol at hyblygrwydd ein cyllid, ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl, gyda rheolwyr cyfrif lleol yn darparu cyswllt wyneb yn wyneb a chymorth pwrpasol parhaus ar gyfer eich busnes.

Mae benthyciadau ar gael i fusnesau bach a chanolig ar draws diwydiannau a gellir eu defnyddio i ariannu ystod o anghenion busnes.

Os ydych chi'n chwilio am swm cyfalaf mwy, rydym hefyd yn darparu benthyciadau busnes mawr o £50,000 i £5 miliwn.

Sut y gallwn ni helpu

Mae yna amryw o gostau i'w hystyried wrth ddechrau busnes, gan gynnwys:

 • Prynu offer
 • Rhentu eiddo
 • Llogi staff
 • Marchnata
 • Prynu stoc

Gall ein benthyciadau ariannu'r pryniannau hyn a'ch helpu i roi hwb a chodi'ch busnes newydd oddi ar y ddaear.

P'un a oes angen i chi fodloni'r galw neu os oes gennych gynlluniau twf uchelgeisiol, gallai cyllid ariannu eich galluogi i:

 • Rentu neu uwchraddio eiddo
 • Rhoi hwb i'ch llif arian
 • Llogi staff ychwanegol
 • Buddsoddi mewn gwerthiant a marchnata
 • Prynu stoc ychwanegol
 • Datblygu cynhyrchion a gwasanaethau

Gallwn ni eich helpu chi i wneud y buddsoddiadau angenrheidiol i gryfhau neu dyfu eich busnes.

Ydych chi'n gymwys i gael benthyciad trac cyflym?

Os ydych chi wedi bod yn masnachu yng Nghymru ers dros ddwy flynedd yna gallwch wneud cais am fenthyciad trac cyflym hyd at £50,000 heb gynllun busnes na manylion ariannol. Gwneir penderfyniadau ar fenthyciadau o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Ar gyfer busnesau nad ydynt yn bodloni'r meini prawf trac cyflym, rydym yn anelu at wneud penderfyniad o fewn saith diwrnod gwaith wedi i ni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gallwch ddarganfod mwy trwy ymweld â'n tudalen proses a graddfeydd amser.

Cyfraddau llog sefydlog

Mae ein cyfraddau llog yn seiliedig ar amgylchiadau unigol eich busnes, ac maent yn sefydlog ar gyfer bywyd eich benthyciad gyda ni. Bob blwyddyn byddwn yn comisiynu arbenigwr annibynnol i adolygu ein ffioedd a'n polisi a'n hymarfer cyfraddau llog er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn unol â'r farchnad ac yn cael eu cymhwyso'n deg ac yn gyson.

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, gallwn ostwng y gyfradd llog ar ein benthyciadau hyd at 2% ar gyfer busnesau sy'n rhan o ardal fenter neu sy’n barod i adleoli i ardal o’r fath.

Gweler ein tudalen cyfraddau llog am ragor o wybodaeth.