A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Benthyciadau datblygu eiddo

Benthyciadau preswyl, defnydd cymysg a masnachol tymor byr o £150,000 - £5 miliwn.

Be’ sy’n ein gwneud ni’n wahanol

property
£137m

cronfa eiddo i gefnogi prosiectau yng Nghymru.

 • Cyllid ar gyfer hyd at 100% o'r costau adeiladu
 • Gwneir penderfyniadau cyflym gan Dîm eiddo ymroddedig
 • Caniateir i log rowlio drwy gydol cyfnod y benthyciad
 • Ad-daliad trwy gyfrwng gwerthiant / ailgyllido pan gwblheir
 • Un pwynt cyswllt i'ch helpu i lywio'r broses gyfan

Sut y gallwn ni helpu

Rydym am helpu datblygwyr llai i barhau i gael effaith fawr yng Nghymru, felly rydym yn cynnig nifer o fenthyciadau wedi'u teilwra ar gyfer pob math o ddatblygiadau eiddo preswyl.

Croesewir ceisiadau am ddatblygiadau hapfasnachol heb unrhyw ddiddordeb cyn-gwerthu.

Mae eiddo defnydd cymysg ar y cynnydd ar hyd a lled Cymru. Ac nid yn unig mewn trefi a dinasoedd mwy. Os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu eiddo masnachol a phreswyl cyfunol, dechreuwch drwy siarad â ni.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid a benthyciadau i'ch helpu i ddechrau. P'un a ydych eisoes â chynlluniau cadarn yn eu lle neu os ydych chi ar ddechrau'r broses, gallwn gynnig ateb sy'n bodloni'ch holl anghenion - ar gyfer datblygiadau hapfasnachol ac anfasnachol.

Gallwn ddarparu amrywiaeth o atebion ariannu wedi'u teilwra ar gyfer datblygwyr eiddo masnachol sydd am ddatblygu swyddfa a / neu eiddo diwydiannol newydd yng Nghymru.

Mae croeso i geisiadau ar gyfer datblygiadau hapfasnachol (uwch-adeiladu) heb unrhyw ragosodiadau neu gyn-werthiannau.

Rydym am helpu datblygwyr llai i barhau i gael effaith fawr yng Nghymru, felly rydym yn cynnig nifer o fenthyciadau wedi'u teilwra ar gyfer pob math o ddatblygiadau eiddo preswyl.

Croesewir ceisiadau am ddatblygiadau hapfasnachol heb unrhyw ddiddordeb cyn-gwerthu.

Mae eiddo defnydd cymysg ar y cynnydd ar hyd a lled Cymru. Ac nid yn unig mewn trefi a dinasoedd mwy. Os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu eiddo masnachol a phreswyl cyfunol, dechreuwch drwy siarad â ni.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid a benthyciadau i'ch helpu i ddechrau. P'un a ydych eisoes â chynlluniau cadarn yn eu lle neu os ydych chi ar ddechrau'r broses, gallwn gynnig ateb sy'n bodloni'ch holl anghenion - ar gyfer datblygiadau hapfasnachol ac anfasnachol.

Gallwn ddarparu amrywiaeth o atebion ariannu wedi'u teilwra ar gyfer datblygwyr eiddo masnachol sydd am ddatblygu swyddfa a / neu eiddo diwydiannol newydd yng Nghymru.

Mae croeso i geisiadau ar gyfer datblygiadau hapfasnachol (uwch-adeiladu) heb unrhyw ragosodiadau neu gyn-werthiannau.

Ein gwasanaethau

Trwy Gronfa Eiddo Cymru, gallwn ddarparu benthyciadau ar gyfer datblygiadau preswyl a defnydd cymysg yng Nghymru.

 • Benthyciadau o hyd at 65% o Werth Datblygu Gros (GDG) (gan gynnwys hyd at 100% o'r costau adeiladu).
 • Maint benthyciadau o £150,000 i £4 miliwn.
 • Telerau benthyciadau hyd at 2 flynedd.

Meini prawf buddsoddi

Dim ond prosiectau sy'n seiliedig yng Nghymru y gallwn gefnogi.

Cyn y gallwn eich helpu chi, bydd angen i chi ddarparu'r hyn a ganlyn i ni:

 • Cyfeiriad yr eiddo rydych chi'n bwriadu ei ddatblygu.
 • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a chostau rhagamcanol.
 • Dadansoddiad o'r Gwerth Datblygu Gros disgwyliedig (hynny yw, y gwerthoedd terfynol unwaith y'i cwblheir).
 • Crynodeb o brofiad datblygu blaenorol ar gyfer yr unigolion allweddol dan sylw.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni  ac fe allwn ni eich cysylltu chi gydag un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gweler hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fenthyciadau eiddo.

Ein gwasanaethau

Trwy'r Gronfa Safleoedd Segur, gallwn ddarparu benthyciadau ar gyfer datblygiadau preswyl yng Nghymru na ellir eu symud ymlaen â chyllid datblygu traddodiadol.

 • Benthyciadau hyd at 90% o Werth Datblygu Gros (gan gynnwys hyd at 100% o gostau adeiladu).
 • Maint benthyciadau o £150,000 i £4 miliwn.
 • Telerau benthyciad o hyd at 4 blynedd.

Meini prawf buddsoddi

Dim ond prosiectau sy'n seiliedig yng Nghymru y gallwn gefnogi.

Cyn y gallwn eich helpu chi, bydd angen i chi ddarparu'r hyn a ganlyn i ni:

 • Cyfeiriad yr eiddo rydych chi'n bwriadu ei ddatblygu.
 • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a chostau rhagamcanol.
 • Dadansoddiad o'r Gwerth Datblygu Gros disgwyliedig (hynny yw, y gwerthoedd terfynol wedi eu cwblhau).
 • Crynodeb o brofiad datblygu blaenorol ar gyfer yr unigolion allweddol dan sylw.
 • Esboniad clir o'r materion sydd wedi achosi'r safle i fod yn segur / y rheswm pam na ellir symud ymlaen â chyllid datblygu traddodiadol - er enghraifft.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni  ac fe allwn ni eich cysylltu chi gydag un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gweler hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fenthyciadau eiddo.

Ein gwasanaethau

 

Drwy gyfrwng Cronfa Eiddo Masnachol Cymru gallwn ddarparu cyllid ar gyfer swyddfa newydd a datblygiadau diwydiannol yng Nghymru.  

 • Maint benthyciadau o £250,000 i £5 million
 • Telerau benthyca hyd at 5 mlynedd
 • Mae cynlluniau hapfasnachol a chynlluniau nad ydynt yn rhai hapfasnachol (h.y. gyda neu heb ragosodiadau / gyn-werthiannau) yn gymwys

Gallwn hefyd ddarparu elfen o gyllid grant ochr yn ochr â'r benthyciadau ad-daladwy i helpu i fynd i'r afael â bylchau hyfywedd ar gynlluniau cymwys.

Meini prawf buddsoddi

Canolbwyntir ein cefnogaeth ar brosiectau swyddfa a diwydiannol newydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Cyn y gallwn eich helpu, bydd angen i chi roi'r canlynol i ni:

 • Cyfeiriad yr eiddo rydych chi'n bwriadu ei ddatblygu
 • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a'ch costau arfaethedig
 • Manylion unrhyw ragosodiadau a / neu gyn-werthiannau
 • Dadansoddiad o amcangyfrif yr Incwm Rhent a Gwerth Datblygu Gros y prosiect ar ôl ei gwblhau
 • Crynodeb o brofiad datblygu blaenorol ar gyfer yr unigolion allweddol dan sylw

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni  ac fe allwn ni eich cysylltu chi gydag un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gweler hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fenthyciadau eiddo.