Benthyciadau datblygu eiddo

Benthyciadau preswyl, defnydd cymysg a masnachol tymor byr o £150,000 - £5 miliwn.

Be’ sy’n ein gwneud ni’n wahanol

property
£157m

cronfa eiddo i gefnogi prosiectau yng Nghymru.

 • Cyllid ar gyfer hyd at 100% o'r costau adeiladu
 • Gwneir penderfyniadau cyflym gan Dîm eiddo ymroddedig
 • Caniateir i log rowlio drwy gydol cyfnod y benthyciad
 • Ad-daliad trwy gyfrwng gwerthiant / ailgyllido pan gwblheir
 • Un pwynt cyswllt i'ch helpu i lywio'r broses gyfan

Sut y gallwn ni helpu

Rydym am helpu datblygwyr llai i barhau i gael effaith fawr yng Nghymru, felly rydym yn cynnig nifer o fenthyciadau wedi'u teilwra ar gyfer pob math o ddatblygiadau eiddo preswyl.

Croesewir ceisiadau am ddatblygiadau hapfasnachol heb unrhyw ddiddordeb cyn-gwerthu.

Mae eiddo defnydd cymysg ar y cynnydd ar hyd a lled Cymru. Ac nid yn unig mewn trefi a dinasoedd mwy. Os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu eiddo masnachol a phreswyl cyfunol, dechreuwch drwy siarad â ni.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid a benthyciadau i'ch helpu i ddechrau. P'un a ydych eisoes â chynlluniau cadarn yn eu lle neu os ydych chi ar ddechrau'r broses, gallwn gynnig ateb sy'n bodloni'ch holl anghenion - ar gyfer datblygiadau hapfasnachol ac anfasnachol.

Gallwn ddarparu amrywiaeth o atebion ariannu wedi'u teilwra ar gyfer datblygwyr eiddo masnachol sydd am ddatblygu swyddfa a / neu eiddo diwydiannol newydd yng Nghymru.

Mae croeso i geisiadau ar gyfer datblygiadau hapfasnachol (uwch-adeiladu) heb unrhyw ragosodiadau neu gyn-werthiannau.

Rydym am helpu datblygwyr llai i barhau i gael effaith fawr yng Nghymru, felly rydym yn cynnig nifer o fenthyciadau wedi'u teilwra ar gyfer pob math o ddatblygiadau eiddo preswyl.

Croesewir ceisiadau am ddatblygiadau hapfasnachol heb unrhyw ddiddordeb cyn-gwerthu.

Mae eiddo defnydd cymysg ar y cynnydd ar hyd a lled Cymru. Ac nid yn unig mewn trefi a dinasoedd mwy. Os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu eiddo masnachol a phreswyl cyfunol, dechreuwch drwy siarad â ni.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid a benthyciadau i'ch helpu i ddechrau. P'un a ydych eisoes â chynlluniau cadarn yn eu lle neu os ydych chi ar ddechrau'r broses, gallwn gynnig ateb sy'n bodloni'ch holl anghenion - ar gyfer datblygiadau hapfasnachol ac anfasnachol.

Gallwn ddarparu amrywiaeth o atebion ariannu wedi'u teilwra ar gyfer datblygwyr eiddo masnachol sydd am ddatblygu swyddfa a / neu eiddo diwydiannol newydd yng Nghymru.

Mae croeso i geisiadau ar gyfer datblygiadau hapfasnachol (uwch-adeiladu) heb unrhyw ragosodiadau neu gyn-werthiannau.

Ein gwasanaethau

Trwy Gronfa Eiddo Cymru, gallwn ddarparu benthyciadau ar gyfer datblygiadau preswyl a defnydd cymysg yng Nghymru.

 • Benthyciadau o hyd at 65% o Werth Datblygu Gros (GDG), gan gynnwys hyd at 100% o'r costau adeiladu.
 • Maint benthyciadau o £150,000 i £5 miliwn.
 • Telerau benthyciadau hyd at 2 flynedd.

Meini prawf buddsoddi

Dim ond prosiectau sy'n seiliedig yng Nghymru y gallwn gefnogi.

Cyn y gallwn eich helpu chi, bydd angen i chi ddarparu'r hyn a ganlyn i ni:

 • Copi o'r caniatâd cynllunio yn cadarnhau cymeradwyaeth ar gyfer yr hyn rydych chi'n bwriadu ei ddatblygu.
 • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a chostau rhagamcanol.
 • Dadansoddiad o'r Gwerth Datblygu Gros disgwyliedig (hynny yw, y gwerthoedd terfynol unwaith y'i cwblheir).
 • Crynodeb o'ch profiad datblygu blaenorol ar eich cyfer chi a'r unigolion allweddol dan sylw.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni  ac fe allwn ni eich cysylltu chi gydag un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gweler hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fenthyciadau eiddo.

Ein gwasanaethau

Trwy'r Gronfa Safleoedd Segur, gallwn ddarparu benthyciadau ar gyfer datblygiadau preswyl yng Nghymru na ellir eu symud ymlaen â chyllid datblygu traddodiadol.

 • Benthyciadau hyd at 75% o Werth Datblygu Gros, gan gynnwys hyd at 100% o gostau adeiladu.
 • Maint benthyciadau o £150,000 i £5 miliwn.
 • Telerau benthyciad o hyd at 4 blynedd.

Meini prawf buddsoddi

Dim ond prosiectau sy'n seiliedig yng Nghymru y gallwn gefnogi.

Cyn y gallwn eich helpu chi, bydd angen i chi ddarparu'r hyn a ganlyn i ni:

 • Copi o'r caniatâd cynllunio yn cadarnhau cymeradwyaeth ar gyfer yr hyn rydych chi'n bwriadu ei ddatblygu.
 • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a chostau rhagamcanol.
 • Dadansoddiad o'r Gwerth Datblygu Gros disgwyliedig (hynny yw, y gwerthoedd terfynol wedi eu cwblhau).
 • Crynodeb o'ch profiad datblygu blaenorol ar eich cyfer chi a'r unigolion allweddol dan sylw.
 • Esboniad clir o'r materion sydd wedi achosi'r safle i fod yn segur / y rheswm pam na ellir symud ymlaen â chyllid datblygu traddodiadol - er enghraifft.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni  ac fe allwn ni eich cysylltu chi gydag un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gweler hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fenthyciadau eiddo.

Ein gwasanaethau

 

Drwy gyfrwng Cronfa Eiddo Masnachol Cymru gallwn ddarparu cyllid ar gyfer swyddfa newydd a datblygiadau diwydiannol yng Nghymru.  

 • Maint benthyciadau o £250,000 i £5 miliwn
 • Telerau benthyca hyd at 5 mlynedd
 • Mae cynlluniau hapfasnachol a chynlluniau nad ydynt yn rhai hapfasnachol (h.y. gyda neu heb ragosodiadau / gyn-werthiannau) yn gymwys

Gallwn hefyd ddarparu elfen o gyllid grant ochr yn ochr â'r benthyciadau ad-daladwy i helpu i fynd i'r afael â bylchau hyfywedd ar gynlluniau cymwys.

Meini prawf buddsoddi

Canolbwyntir ein cefnogaeth ar brosiectau swyddfa a diwydiannol newydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Cyn y gallwn eich helpu, bydd angen i chi roi'r canlynol i ni:

 • Cyfeiriad yr eiddo rydych chi'n bwriadu ei ddatblygu
 • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a'ch costau arfaethedig
 • Manylion unrhyw ragosodiadau a / neu gyn-werthiannau
 • Dadansoddiad o amcangyfrif yr Incwm Rhent a Gwerth Datblygu Gros y prosiect ar ôl ei gwblhau
 • Crynodeb o brofiad datblygu blaenorol ar gyfer yr unigolion allweddol dan sylw

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid ac eisiau gwybod mwy cysylltwch â ni  ac fe allwn ni eich cysylltu chi gydag un o’n harbenigwyr eiddo ni. Gweler hefyd Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fenthyciadau eiddo.