Canllaw i fenthyciadau i fusnesau bach

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ariannu
Owner of coffee shop smiling at camera

Gall dechrau a thyfu busnes ofyn am lawer o fuddsoddiad, ac nid yw bob amser yn bosibl ariannu hyn eich hun. Mae benthyciadau busnesau bach yn ffynhonnell gyllid gyffredin i helpu busnesau i ddechrau, rheoli llif arian, neu ehangu.

Beth yw benthyciad busnes bach?

Fel y mae'r enw'n awgrymu, benthyciad busnes bach yw benthyciad a ddarperir i fusnesau bach i'w helpu gyda chostau dechrau neu weithredol neu i alluogi twf. Mae'r term hefyd yn cael ei ddefnyddio'n fwy penodol yn aml i gyfeirio at fenthyciadau llai – a elwir hefyd yn 'micro fenthyciadau’. Mae benthyciadau busnes bach ar gael gan amrywiaeth o fenthycwyr, o fanciau'r stryd fawr i fenthycwyr ar-lein ac arbenigol.

Rydym yn cefnogi busnesau bach gyda micro fenthyciadau rhwng £1,000 a £50,000, gydag ad-daliadau hyblyg a dim ffioedd ad-dalu cynnar – ewch i’n tudalen micro fenthyciadau i ddysgu mwy.

A allaf ddefnyddio benthyciad busnes bach i ariannu busnes newydd?

Gallwch - er mai dim ond i fusnesau sefydledig y mae rhai benthycwyr yn darparu cyllid, mae eraill (gan gynnwys ni) a fydd yn benthyca i fusnesau newydd i ariannu eu lansiad neu eu cefnogi trwy flynyddoedd cynnar masnachu. Os nad ydych am gymryd dyled, llwybr arall yw cyllid ecwiti – gallwch ddysgu am y gwahaniaethau rhwng dyled (benthyciadau) ac ecwiti yn ein herthygl.

Beth yw'r gwahanol fathau o fenthyciadau busnes bach sydd ar gael?

Mae yna lawer o fathau o fenthyciadau busnes bach ar gael, felly mae'n bwysig gwneud rhywfaint o ymchwil i'ch helpu i benderfynu pa un sydd orau ar gyfer eich anghenion a'ch sefyllfa benodol. Mae rhai mathau poblogaidd o fenthyciadau yn cynnwys:

Benthyciadau tymor

Benthyciad tymor yw pan fyddwch yn derbyn cyfandaliad o arian, y byddwch wedyn yn ei ad-dalu gyda llog dros gyfnod penodol o amser, fel arfer rhwng un a deng mlynedd. Gellir sicrhau benthyciadau tymor, sy'n golygu eich bod yn addo ased megis eiddo neu offer fel cyfochrog, neu anwarantedig.

Cyllid asedau

Pan fydd angen offer arnoch fel offer ar ffurf peiriannau, cerbydau, neu dim ond offer swyddfa safonol, ond mae eich llif arian yn ei gwneud yn ofynnol i chi ledaenu'r gost, gall cyllid asedau fod yn opsiwn da. Mae dau brif fath o gyllid asedau: prydlesu offer a hurbwrcas. Prydlesu offer yw pan fydd y darparwr cyllid yn prynu’r offer ac yna’n ei rentu i chi dros gyfnod penodol o amser. Mae hurbwrcas yn gweithio mewn ffordd debyg, ond mae'n rhoi'r opsiwn i chi brynu a chael perchnogaeth o'r ased unwaith y byddwch wedi talu'r rhandaliad terfynol.

I gael gwybod mwy am y gwahanol fathau o gyllid asedau a sut maent yn gweithio, darllenwch ein canllaw ar gyllid asedau.

Cyllid anfonebau

Gall cyllid anfonebau helpu i wella llif arian eich cwmni trwy ddatgloi'r arian sydd ynghlwm wrth anfonebau heb eu talu. Yn hytrach nag aros i'r cwsmer eich talu, byddwch yn derbyn cyfran sylweddol o swm yr anfoneb ar unwaith. Ar ôl derbyn taliad y cwsmer, telir y gweddill yn ôl i chi, llai canran o swm yr anfoneb sy'n mynd i'r benthyciwr.

Faint o arian y gallaf ei fenthyg ar gyfer fy musnes?

Mae faint o arian y gallwch ei fenthyg yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, megis y benthyciwr, materion ariannol eich cwmni fel trosiant ac elw, sgôr credyd, a'r math o fenthyciad.

Os ydych chi am gael syniad o faint fydd y benthyciad yn ei gostio, mae gan rai benthycwyr gyfrifiannell ar-lein cyfrifiannell benthyciad busnes bach. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfrifo'n union faint allwch chi fforddio ei dalu bob mis a gwiriwch yr holl nodweddion, gan gynnwys cyfraddau llog, APR, a ffioedd pan fyddwch chi'n cymharu benthyciadau.

Beth yw'r gofynion i fod yn gymwys ar gyfer benthyciad busnes bach?

Bydd y gofynion ar gyfer bod yn gymwys ar gyfer benthyciad busnes bach yn amrywio yn dibynnu ar y benthyciwr a math a maint y benthyciad yr ydych yn gwneud cais amdano. Er bod gan bob benthyciwr ei feini prawf ei hun, mae rhai ffactorau y maent yn eu hystyried yn gyffredin yn cynnwys:

- Oedran a diwydiant eich busnes

- Sgôr credyd a hanes ad-dalu

- Refeniw a llif arian

- Asedau

- Buddsoddiad personol

- Profiad personol a chymwysterau

Pa ddogfennaeth sydd ei hangen arnaf i wneud cais am fenthyciad busnes bach?

Bydd y ddogfennaeth y bydd angen i chi ei darparu yn amrywio yn ôl benthyciwr eto. Os ydych am wneud cais am fenthyciad busnes bach o hyd at £50,000 gennym ni, bydd angen i ni weld:

- Crynodeb o'r cynllun busnes

- Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)

- Rhagolygon llif arian dwy flynedd ar gyfer benthyciadau dros £25,000 (Blwyddyn ar gyfer benthyciadau hyd at £25,000)

- Gwybodaeth reoli gyfredol

- Cyfriflenni banc y tri mis blaenorol (personol os yw’n fusnes sydd wedi dechrau o’r newydd)

- Datganiad o asedau, rhwymedigaethau, incwm a gwariant

Os ydych chi'n chwilio am gyllid i lansio'ch busnes yna mae angen cyfraniad arian parod personol fel arfer.

Os ydych wedi bod yn masnachu ers dros ddwy flynedd, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am fenthyciad llwybr cyflym hyd at £50,000 lle mae angen llai o wybodaeth ariannol.

Sut alla i gynyddu fy siawns o gael fy nghymeradwyo ar gyfer benthyciad busnes bach?

Gall bod yn barod a threfnus helpu'r broses o wneud cais am fenthyciad i fynd yn fwy llyfn a chynyddu eich siawns o gael benthyciad busnes bach. Dyma ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i baratoi:

- Datblygwch cynllun busnes cadarn

- Dylech feddu ar ddealltwriaeth fanwl o sut y byddwch yn defnyddio'r arian

- Paratowch y wybodaeth ariannol sydd ei hangen ar gyfer y cais

- Ymchwiliwch a dewis y benthyciwr cywir ac adolygu'r meini prawf cymhwysedd. Penderfynwch a ydynt yn addas ar gyfer eich busnes a'ch anghenion

I gael mwy o arweiniad ar y camau y gallwch eu cymryd i adeiladu cais cryf, darllenwch ein post blog 5 awgrym ar gyfer gwneud cais am fenthyciad busnes.

A yw Banc Datblygu Cymru yn gwneud benthyciadau llif arian ar gyfer busnesau bach?

Ydi, gellir defnyddio ein benthyciadau busnesau bach i helpu i hybu llif arian. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen micro fenthyciadau.

Beth yw'r benthyciadau busnes bach gorau?

Pan fyddwch chi'n chwilio am fenthyciad busnes bach, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis cwmni ag enw da ac yn edrych ar bethau fel cyfraddau llog, telerau ad-dalu, a hyblygrwydd. Pa mor hawdd yw hi i siarad â rhywun?
Os ydych chi'n chwilio am fenthyciwr profiadol a all gefnogi eich uchelgeisiau,
siaradwch â'n tîm micro-fenthyciadau ymroddedig i weld sut y gallem eich helpu chi a'ch busnes.

Beth yw'r cyfraddau llog a'r ffioedd sy'n gysylltiedig â benthyciad busnes bach?

Rydym yn ystyried pob cais am fenthyciad a gawn yn unigol. Pa bynnag gyfradd a gewch, mae'n sefydlog am oes eich benthyciad gyda ni.

Wrth inni weithio gyda Llywodraeth Cymru, rydym yn gallu lleihau’r gyfradd llog ar ein benthyciadau hyd at 2% ar gyfer busnesau sydd naill ai wedi’u lleoli mewn Ardal Fenter Gymreig neu’r rhai sy’n bwriadu adleoli i un.

Dysgwch fwy ar ein tudalen cyfraddau llog.