Beth yw allbryniant gan reolwyr a sut i ariannu allbryniant rheolwyr

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Prynu busnes
management team discussing mbo

Gall allbryniant rheoli (a adwaenir yn aml fyr fel MBOs) fod yn opsiwn deniadol i'r tîm rheoli sy'n bwriadu prynu busnes a'r perchennog yn dymuno ei werthu. 

Gan fod tîm rheoli eisoes yn adnabod y busnes yn dda, allbryniant gan y rheolwyr yw'r math mwyaf esmwyth o ran olyniaeth fel rheol a gallant gynnig cwblhad cyflymach a haws.

Yn yr erthygl hon rydym yn rhoi trosolwg o allbryniannau gan reolwyr, gan gynnwys beth ydyn nhw, sut maen nhw'n gweithio, a'u manteision, cyn crynhoi'r prif fathau o ariannu allbryniant rheolwyr. 

Beth yw allbryniant gan reolwyr?

Allbryniant rheolwyr (AllRh) yw pan fydd tîm rheoli presennol busnes yn prynu’r cyfan neu ran o’r cwmni oddi wrth ei berchennog/perchnogion presennol, fel arfer wedi’i gefnogi gan gyllid gan fuddsoddwyr neu fenthycwyr allanol.

Mae allbryniant gan reolwyr yn digwydd fel arfer pan fo'r perchennog/sylfaenydd neu'r cyfranddaliwr mwyafrif yn bwriadu  ymddeol neu eisiau gadael y busnes. Fodd bynnag, mae cymhellion posibl eraill ar gyfer cynnal pryniant gan reolwyr, megis rhiant-gwmni sydd am roi'r gorau i is-gwmni neu uned fusnes anghraidd.

Sut mae allbryniant gan reolwyr yn gweithio?

Allbryniant rheolwyr yw pan fydd y tîm rheoli presennol yn prynu'r busnes cyfan neu ran ohono. Gall AllRh ddigwydd am nifer o resymau. Mewn rhai achosion, gall y tîm rheoli gysylltu â'r perchennog gyda chynnig yn nodi pam ei fod am brynu'r cwmni, neu'n aml, mae'r perchennog yn bwriadu ymddeol neu adael ac mae wedi nodi'r tîm rheoli fel olynwyr.

Bydd hyd a chymhlethdod trafodiad AllRh yn dibynnu ar faint a sefyllfa cwmni, ond bydd y broses yn gyffredinol yn cynnwys:   

• Creu cynllun trosglwyddo

• “Trosglwyddiad gweithredol” - sef trosglwyddo gwybodaeth a chyfrifoldebau i'r tîm rheoli

• Negodi pris gwerthu'r cwmni a rhoi gwerth ar y busnes

• Ariannu'r allbryniant

Mae gan ein tîm flynyddoedd o brofiad mewn strwythuro cyllid ar gyfer allbryniannau gan reolwyr, felly os ydych chi'n berchennog busnes sy'n edrych i werthu neu'n rhan o dîm rheoli sy'n edrych i brynu, yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda

Beth yw olyniaeth busnes?

Mae’r term ‘olyniaeth busnes’ yn cyfeirio at drosglwyddo perchnogaeth cwmni i berson neu dîm arall. Mae allbryniant gan reolwyr yn un ffordd y gall hyn ddigwydd, ond mae amryw o ffyrdd eraill, megis mewnbryniant gan reolwyr, gwerthiannau masnach, ac allbryniant gan weithwyr.

Mae’n bwysig i berchennog busnes ddechrau cynllunio ar gyfer olyniaeth yn gynnar. I ddarganfod mwy am y gwahanol fathau o olyniaeth a phwysigrwydd cynllunio olyniaeth, darllenwch ein blogbost, Beth yw cynllunio olyniaeth?

Sut i ariannu allbryniant rheolwyr

Mae codi cyllid yn rhan allweddol o'r broses. Gall allbryniant olygu bod yna ofyniad am gyllid sylweddol, ac anaml y bydd gan dimau rheoli ddigon o gyfalaf eu hunain i dalu'r cyfanswm. Felly, mae ariannu allbryniant fel arfer yn golygu cyfuno cyllid o sawl ffynhonnell - personol ac allanol, ac fel arfer cymysgedd o ddyled (benthyciadau) ac ecwiti.

Os ydych chi'n rhan o dîm rheoli sydd am ddechrau ar y broses allbrynu, bydd angen i chi wybod am y gwahanol opsiynau cyllido sydd ar gael. Mae cael y cyfuniad cywir o gyllid ar gyfer eich anghenion yn hanfodol a bydd yn helpu i sicrhau llwyddiant hir dymor y busnes.

Dyma’r prif fathau o gyllid y gallwch eu defnyddio mewn trafodiad AllRh:

Ecwiti rheoli

Er ei bod yn debygol y bydd cyllidwyr trydydd parti yn darparu mwyafrif y cyllid, mae'n bwysig bod pob aelod o'r tîm rheoli yn gwneud cyfraniad ariannol tuag at y fargen. Gall y buddsoddiad hwn ddod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys cynilion personol, eiddo wedi'i ail-forgeisio, neu werthu asedau fel stociau. Efallai na fydd y swm yn enfawr yng nghyd-destun y trafodiad cyffredinol, ond mae angen iddo fod yn ddigon ystyrlon i bob unigolyn. Mae hyn yn dangos i fenthycwyr a buddsoddwyr eraill bod y tîm yn meddu ar gymhelliant ac yn ymroddedig i weld y busnes yn tyfu.

Cyllido gwerthwr

Mae'n gyffredin i'r gwerthwr hwyluso'r broses o brynu gan reolwyr trwy ohirio cyfran o'r pris prynu (ystyriaeth ohiriedig). Mae hyn yn aml ar ffurf nodiadau benthyciad, y mae'r prynwr yn eu talu'n ôl dros gyfnod y cytunwyd arno.

Mae cyllid gwerthwr yn aml yn opsiwn da i dimau rheoli gan ei fod yn lleihau faint o gyfalaf sydd ei angen arnynt i godi ymlaen llaw. Mae hefyd yn dystiolaeth bod gan y gwerthwr hyder yn ei allu i lwyddo yn y busnes a’u had-dalu, sy’n gwneud i’r Allbryniant ymddangos yn fwy ffafriol i ddarparwyr cyllid eraill. Mewn gwirionedd, gall rhai cynigion cyllido fod yn amodol bod y gwerthwr yn gohirio rhan o'r ystyriaeth.

Mae enillion allanol yn fath o ystyriaeth ohiriedig, sydd yn aml yn rhan o fargeinion allbryniant lle na all perchennog y busnes a'r tîm rheoli gytuno ar brisiad o'r busnes. Efallai y bydd gan y gwerthwr fwy o hyder ym mherfformiad y busnes yn y dyfodol nag sydd gan y prynwyr. Yn yr achos hwn, gall enillion, lle mae'r prynwr yn cytuno i roi ystyriaeth ychwanegol i'r gwerthwr pan gyrhaeddir rhai targedau ariannol, fod yn ddatrysiad i'r ddau barti. Mae'n caniatáu i'r tîm rheoli osgoi gordalu yn seiliedig ar ragamcanion perfformiad, ac yn galluogi'r gwerthwr i barhau i ymwneud â'r busnes ar ôl gwerthu ac ennill pris mwy os cyrhaeddir y targedau.

Benthyciadau banc

Yn aml, benthyciadau banc yw'r ‘man galw’ cyntaf i dimau rheoli sy'n edrych tuag at ariannu Allbryniant - yn enwedig y rhai sy'n dymuno cadw cymaint o ecwiti â phosib. Bydd y tîm rheoli yn ad-dalu'r benthyciad dros gyfnod penodol o amser a chyda chyfradd llog y cytunwyd arni. Gall y benthyciad fod yn un gwarantedig neu heb ei sicrhau, er bod benthyca heb ei warantu gan fanciau prif ffrwd yn llai cyffredin.

Bydd p'un a yw'r banc yn barod i ddarparu cyllid yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Byddant yn edrych ar berfformiad ariannol cyfredol a rhagamcanol y busnes, a hefyd ar gyllid personol y prynwyr dan sylw. Gall hyn gynnwys hanesion credyd, gwerth net, a faint o ecwiti rheoli a godir gan bob unigolyn.

Mae lefel uwch o risg yn gysylltiedig â benthyciadau heb eu gwarantu, yn enwedig os yw'r busnes yn ceisio codi swm sylweddol. Felly er mwyn codi'r cyllid sydd ei angen arnynt, fel rheol bydd yn ofynnol i'r tîm rheoli ddarparu gwarantau personol. Dyma lle mae unigolion yn bersonol atebol am ad-dalu'r ddyled os bydd y busnes yn methu â'i ad-dalu.

Yn achos benthyciadau busnes gwarantedig ar gyfer Allbryniannau, gall y benthyciwr addo asedau busnes fel eiddo neu beiriannau, a / neu asedau personol, fel sicrwydd. Gall hwn fod yn llwybr gwell i dimau rheoli sydd angen codi lefel uwch o gyllid. Ac oherwydd bod darparu diogelwch yn lleihau lefel y risg i'r benthyciwr, byddant hefyd yn benthyca ar gyfradd ratach yn gyffredinol.

Benthycwyr amgen ac arbenigol

Weithiau gall fod yn anodd i fusnes sicrhau cyllid gan fanciau'r stryd fawr. Mae yna rai sefydliadau sy'n bodoli i ddarparu cyllid dyled pan na fydd banciau. Mae llawer o'r sefydliadau hyn wedi'u gosod yn uniongyrchol mewn busnesau bach.

Ar y llaw arall, gan fod y benthycwyr amgen hyn yn ysgwyddo mwy o risg, bydd eu benthyciadau fel arfer yn destun cyfraddau llog uwch.

Ecwiti preifat

Mae cwmnïau ecwiti preifat yn ffynhonnell ariannu arall ar gyfer Allbryniant. Fel rheol byddant yn darparu cyllid yn gyfnewid am gyfranddaliadau ecwiti yn y busnes. Wrth i'r cwmni dyfu, mae eu cyfranddaliadau'n cynyddu mewn gwerth. Yn aml nid yw buddsoddwyr ecwiti preifat eisiau aros mwy na phedair i bum mlynedd i adael. Gan eu bod yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar weld enillion tymor byr ar eu buddsoddiad, gall eu buddiannau wrthdaro â barn / safwynt tymor hwy'r am y busnes a ddelir gan y tîm rheoli. Felly mae'n bwysig dewis y buddsoddwyr cywir os ydych chi'n mynd i ddefnyddio'r math hwn o gyllid.

Mae buddsoddiad ecwiti yn fath mwy peryglus (ac felly'n ddrytach) o gyllid, gan ei fod y tu ôl i ddyled yn nhrefn ad-dalu os yw'r busnes yn methu. Dim ond mewn Allbryniant y credant a fydd yn tyfu'n sylweddol o fewn amserlen benodol y caiff cwmnïau ecwiti preifat fuddsoddi.

Cyllid mesanîn

Mae hwn yn ddull cyllido llai cyffredin ar gyfer Allbryniant, mae cyllid mesanîn yn gymysgedd o gyllid dyled ac ecwiti. Gellir ei ddefnyddio mewn trafodiad Allbryniant i bontio'r bwlch rhwng swm y ddyled a'r ecwiti y gall y tîm rheoli eu codi, a phris prynu'r busnes. O ran blaenoriaeth ad-dalu, mae'n sefyll y tu ôl i ddyled uwch (y ddyled sy'n cael ei thalu'n ôl yn gyntaf os yw'r cwmni'n mynd o dan y don - a ddarperir yn aml gan fanciau), ond cyn ecwiti cyffredin (y buddsoddiadau a wneir gan gyfranddalwyr cyffredin). 

Mae hyn yn golygu ei fod yn ffurf risg uwch o ddyled na benthyciadau traddodiadol ond mae'n cynnig enillion uwch i'r benthyciwr - mae'r cyfraddau fel arfer o fewn yr ystod o 10% i 20% y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys gwarantau ecwiti, lle gall y cyllidwr drosi dyled yn stoc ac elwa o dwf y busnes.

Hyblyg ariannu allbryniant gan reolwyr

Rydym ni yn rheoli £25 miliwn o Gronfa Olyniaeth Rheolaeth Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Bensiwn Clwyd. 

O'r gronfa hon, rydym yn darparu benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti rhwng £500,000 a £3 miliwn i helpu timau rheoli uchelgeisiol i brynu busnesau o Gymru pan fydd y perchnogion presennol yn ymddeol neu'n gwerthu.

Mae gennym flynyddoedd o brofiad mewn strwythuro cyllid ar gyfer Allbryniannau ac rydym yn darparu cyllid hyblyg i weddu i'ch anghenion. Mae ein cyllid yn cwmpasu'r mwyafrif helaeth o'r mathau o gyllid, felly dim ond buddsoddiad bach sydd ei angen. Edrychwch ar ein tudalen prynu busnes neu cysylltwch â ni i ganfod mwy.

 

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.
 

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr