Ceryx Medical

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi

Mae’r holl arwyddion yn awgrymu bod Cysoni nid yn unig yn gallu gwneud bywyd bob dydd yn well i’r rhai sydd â phroblemau’r galon, ond hefyd o wella’r prognosis ar gyfer hyd yn oed y cleifion cardioleg mwyaf difrifol wael. Bydd y rownd ddiweddaraf hon o gyllid yn ein galluogi i ddatblygu ein technoleg at ddefnydd dynol a chychwyn ar y cam nesaf o brofi trwyadl.

Dr Stuart Plant, Prif Weithredwr, Ceryx Medical

Mae Ceryx Medical yn fusnes technoleg iechyd newydd yng Nghaerdydd, a’r meddyliau chwyldroadol y tu ôl i dechnoleg bioelectronig unigryw a allai newid y ffordd y mae clefydau’r galon yn cael eu trin.

Yn 2016, penderfynodd dau athro uno eu harbenigedd helaeth mewn methiant y galon a dyfeisiau meddygol i greu dyfais i adfer y patrymau cyfathrebu naturiol rhwng y galon a'r ysgyfaint, i wella swyddogaeth y galon a dod â budd therapiwtig sylweddol i gleifion â chlefydau cardiaidd.

Felly y ganed Ceryx Medical ac mae ganddynt uchelgeisiau cyffrous a allai newid bywydau miliynau o bobl. Felly, pwy yw'r bobl y tu ôl i'r wyddoniaeth a beth maen nhw'n gobeithio ei gyflawni?

Y ddawn a’r ymennydd y tu ôl i Ceryx Medical

Dr Stuart Plant

 

Cyfarfu’r Athro Alain Nogaret, sy’n Athro Ffiseg Mater Cyddwys ym Mhrifysgol Caerfaddon ac sydd wedi treulio dros 28 mlynedd yn archwilio’r ffiseg y tu ôl i fioleg, â’r ffisiolegydd blaenllaw’r byd, yr Athro Julian Paton, mewn cynhadledd.

Dechreuodd Julian, sydd â dros 32 mlynedd o brofiad ffisioleg integreiddiol sydd wedi arwain at newidiadau patrwm yn y ddealltwriaeth o gylchrediad methiant y galon a gorbwysedd, astudio'r berthynas rhwng curiad y galon a resbiradaeth fwy na degawd yn ôl.

A daeth Dr Stuart Plant, a fu’n gweithio i GE Healthcare ac yn fwyaf diweddar gydag IP Group, lle treuliodd wyth mlynedd yn dewis y technolegau mwyaf cyffrous sy’n dod i’r amlwg o brifysgolion y DU, UDA, Awstralia a Seland Newydd, ar draws y prosiect ym Mhrifysgol Caerfaddon lle y bu cwrdd ag Alain ac roedd yn gyffrous ynghylch y posibilrwydd o ddatblygu dyfais feddygol a fyddai'n newid bywyd.
Yn dilyn trafodaethau rhwng Stuart, Alain, a Julian, ffurfiwyd Ceryx Medical, a threuliasant y chwe blynedd ddilynol yn troi eu cysyniad uchelgeisiol yn realiti.

Y wyddoniaeth

Science

 

Mae'r angen i atal clefydau yn glir pan gyflwynir y data; amcangyfrif o 26 miliwn o bobl yn dioddef o fethiant y galon yn fyd-eang ac mae gofalu am y cleifion hyn yn cyfrif am ddau y cant o gyllidebau gofal iechyd, tua £100 biliwn bob blwyddyn.

Gyda'r therapi meddygol gorau posibl, mae cyfraddau marwolaethau 50% bum mlynedd o'r diagnosis, ac ni all therapïau presennol wneud fawr ddim i atal datblygiad afiechyd.

Mae Ceryx yn gobeithio newid yr ystadegau hynny. Gall eu dyfeisiau meddygol, sy'n cael eu hintegreiddio i'n systemau homeostatig, a ddiffinnir fel y broses y mae eich corff yn cynnal sefydlogrwydd wrth addasu i newidiadau fel pryder, straen ac ati , ddehongli signalau ffisiolegol a chreu ymateb naturiol mewn amser real, gan efelychu cyflwr y corff a’i swyddogaethau naturiol.

Gellir defnyddio'r driniaeth hon i adfer gweithrediad arferol methiant y galon, pwysedd gwaed uchel, anafiadau llinynnol i’r asgwrn cefn ac anhwylderau endocrin fel clefyd siwgr / diabetes.

Mewn corff iach, mae'r galon a'r ysgyfaint yn gysylltiedig, ac mae eu swyddogaeth yn cael ei gydlynu i wneud y gorau o berfformiad. Mae'r galon a'r ysgyfaint yn cael mewnbwn lluosog sy'n dylanwadu ar eu swyddogaethau, sy'n ysgogi cynnydd yng nghyfradd y galon a resbiradaeth. Mae clefydau cardiaidd fel methiant y galon yn amharu ar y cyfathrebu rhwng y galon a'r ysgyfaint, ac felly'n lleihau eu perfformiad.

Creadigaeth Cysoni

Mae dyfais Ceryx - Cysoni – wedi’i greu i ailadrodd y rhyngweithio naturiol rhwng cyfradd curiad y galon ac anadlu, gan annog y galon i guro wrth i'w ddefnyddiwr anadlu. Mae gallu Cysoni i wrando ac ymateb i'r corff yn cael ei ystyried yn gam gwirioneddol ymlaen wrth drin cleifion â chyflyrau calon difrifol.

Yn dilyn symudiad yr Athro Paton i Auckland yn 2017, i ddod yn Athro Ffisioleg Drosiadol a Chyfarwyddwr Canolfan Manaaki Mānawa ar gyfer Ymchwil y Galon, agorodd cyfle i Ceryx archwilio effeithiolrwydd Cysoni ar ddefaid sy'n dioddef o fethiant y galon. Mae Seland Newydd, yn debyg iawn i Gymru, yn enwog am ei phoblogaeth o ddefaid.

Yn dilyn y treialon cyn-glinigol, dangosodd y data welliant dramatig mewn allbwn cardiaidd a gofnodwyd yn uniongyrchol mewn methiant y galon, ac mae hyn bellach wedi'i gyhoeddi yn y cyfnodolyn rhyngwladol, Basic Research in Cardiology.

Canfu astudiaethau'r tîm amrywioldeb cyfradd curiad y galon mewn cydamseriad â resbiradaeth, fe gynyddodd cyflymder allbwn cardiaidd 20%, o'i gymharu â chyflymder cyfoes arferol. Arweiniodd yr allbwn cynyddol hwn at ostyngiad sylweddol mewn symptomau sy'n gysylltiedig â methiant y galon fel apnoeas, a gwelliannau sylweddol mewn perfformiad yn ystod ymarfer corff.

Helpodd Cysoni i wrthdroi'r ymateb addasol i bwysau neu straen cyfaint, gan adfer y strwythur tiwb T sy'n hanfodol ar gyfer cynhyrchu grymog, gydag atgyweirio'r difrod cardiaidd sy'n arwydd o fethiant y galon yn arbennig o gyffrous.

Dywedodd yr Athro Paton: “Rydym wrth ein bodd yn cael cyhoeddi ein data, ac yn gobeithio y bydd y datblygiadau rydym yn eu gwneud mewn triniaeth gardiofasgwlaidd yn cyffroi’r gymuned gofal iechyd fyd-eang, yn ogystal â rhoi gobaith i gleifion eu hunain. Mae pum mlynedd o brofion trylwyr wedi ein harwain at y cam o fod yn barod i ddechrau treialon clinigol yn ddiweddarach eleni.”

Meddai’r Athro Gianni Angelini, Athro Llawfeddygaeth Gardiaidd Sefydliad Prydeinig y Galon yn Sefydliad y Galon Bryste a Sefydliad Cenedlaethol y Galon a’r Ysgyfaint, Coleg Imperial Llundain:

“Mae hwn yn ganlyniad pwysig iawn oherwydd nid yw rheolyddion calon presennol byth yn rhoi gwelliant mor fawr i ni mewn pwmpio cardiaidd. Os yw hyn yn trosi i fodau dynol, efallai y bydd yn diffinio’r ffordd yr ydym yn cyflymu calonnau yn y dyfodol.”

Er bod y data wedi darparu canlyniadau cyffrous, y cam nesaf i Ceryx Medical oedd ymgorffori eu dyfais feddygol i ffitio i mewn i reolydd calon, er mwyn cyflawni ei nod o ddechrau'r broses o gael data dynol.

Yn dilyn trafodaethau helaeth, llwyddodd Ceryx i wneud cytundeb gyda chwmni yn Awstralia i ddatblygu fersiwn ddynol o'r rheolydd calon a llofnododd gytundeb gyda chwmni gweithgynhyrchu o'r Almaen i gwblhau astudiaeth ddynol. Os bydd yn llwyddiannus, bydd Ceryx yn ceisio trwyddedu'r ddyfais ar gyfer cyflymder dros dro ar gyfer cleifion ar ôl llawdriniaeth.

Apwyntiad dylanwadol

Ym mis Ebrill 2022, denodd Ceryx entrepreneur dyfeisiau meddygol blaenllaw i’w fwrdd yn dilyn penodi Chas Taylor yn Gadeirydd y cwmni o Gaerdydd.

Gyda degawdau o brofiad mewn datblygu ac arwain cwmnïau dyfeisiau meddygol, gan gynnwys tri busnes cardiofasgwlaidd rhyngwladol - MedNova, Novate a Veryan - lle sefydlodd ac ymadawodd Taylor, gan godi dros £100m mewn cyfalaf yn ystod y broses.

Dywedodd Mr Taylor: “Ychydig iawn o ddyfeisiau sydd wedi hoelio fy sylw yn y ffordd y mae hyn wedi gwneud. Mae gan dechnoleg Ceryx y potensial i wella allbwn cardiaidd a gwella atgyweirio cardiaidd mewn cleifion methiant y galon.

“Mae Stuart a’r tîm wedi gwneud gwaith eithriadol hyd yn hyn, ac rwy’n falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r prosiect cyffrous hwn.”

Penodiad Mr Taylor oedd y diweddaraf mewn cyfres o symudiadau i adeiladu momentwm ymhellach wrth i'r cwmni baratoi ar gyfer y treialon cyntaf mewn dyn o'i ddyfais rheoli rhythm cardiaidd.

“Mae hwn yn gyfnod hynod gyffrous i ni, wrth i ni agosáu at gam cyn-fasnachu olaf a phwysicaf ein taith,” meddai Dr Plant.

“Rydyn ni’n gwybod ein bod ni wedi llwyddo i greu technoleg wirioneddol arloesol, ac rydyn ni’n hyderus y bydd yn cynnig rhagolygon llawer mwy disglair i gleifion cardioleg.”

Buddsoddiad Cyllid Sbarduno

Ceryx

 

Ym mis Mai 2022, cododd Ceryx Medical £3.8m mewn cyllid sbarduno gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Icehouse Ventures, ParkWalk Advisors, y Gronfa Twf Busnes, a chonsortiwm o fuddsoddwyr Angel.

Cadarnhaodd y cyhoeddiad y byddai'r cyllid yn cael ei ddefnyddio i fasnacheiddio ei dechnoleg gardioleg unigryw, tra'n cychwyn ar ei hastudiaeth glinigol fewnol gyntaf o Cysoni yng Nghaerdydd a Seland Newydd eleni. 

Dywedodd Dr Stuart Plant, Prif Weithredwr Ceryx, “Mae ein hastudiaethau wedi canfod bod ffordd Cysoni o gyflymu'r galon wedi cynyddu allbwn cardiaidd 20%, o'i gymharu â rheoli cyflymdra monotonig.

“Gall manteision hyn i gleifion cardioleg newid bywydau ac ymestyn bywyd, oherwydd yn ogystal â galluogi’r galon i weithio’n fwy effeithlon, mae Cysoni hefyd yn atgyweirio strwythur celloedd calon sengl. Mae'n ddatblygiad gwyddonol enfawr.

“Mae’r holl arwyddion yn awgrymu bod Cysoni nid yn unig yn gallu gwneud bywyd bob dydd yn well i’r rhai sydd â phroblemau’r galon, ond hefyd o wella’r prognosis ar gyfer hyd yn oed y cleifion cardioleg mwyaf difrifol wael.

“Bydd y rownd ddiweddaraf hon o gyllid yn ein galluogi i ddatblygu ein technoleg at ddefnydd dynol a chychwyn ar y cam nesaf o brofi trwyadl.”

Gyda dros 26 miliwn o gleifion methiant y galon ledled y byd, a thua 50% yn marw o fewn pum mlynedd i ddiagnosis, mae Ceryx yn gobeithio y bydd defnydd byd-eang o Cysoni dros y pump i 10 mlynedd nesaf.

Dywedodd Dr Richard Thompson, Uwch Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Rydym wedi ein plesio’n fawr gan y cynnydd a wnaed gan Ceryx Medical.

“Ni ellir gorbwysleisio potensial achub bywyd Cysoni a datblygiadau cysylltiedig, ac rydym yn awyddus i weld sut mae technoleg Ceryx yn perfformio wrth i dreialon barhau ar gyfer y cwmni MedTech Cymreig arloesol hwn.

“Rydym yn falch o fod wedi eu cefnogi gyda’n buddsoddiad ecwiti, ac o fod wedi cyd-fuddsoddi ochr yn ochr â syndicet mor gryf.”

Bydd tîm Ceryx yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr o Brifysgolion Auckland, Caerfaddon, a Bryste i ddechrau treialon mewn dynol yn y DU a Seland Newydd yn chwarter olaf 2022. Os yn llwyddiannus, gallem fod yn agosach at ddyfais feddygol newydd a allai newid bywydau miliynau o bobl.