O ddylunio swyddfa i golur: Mae Cargo Interiors wedi lansio colur BUG for Men

Claire-Vokes
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
bug cosmetics

Mae perchennog busnes dylunio swyddfa yn Nhorfaen wedi lansio ystod o golur newydd ar gyfer dynion o'r enw BUG for Men. Sicrhaodd Cargo Interiors Limited o Gwmbran, micro fenthyciad o £50,000 gan Fanc Datblygu Cymru i gefnogi lansiad y colur. Wedi'i sefydlu yn 2019 gan y Rheolwr Gyfarwyddwr Carl Gough, penderfynodd y cwmni dylunio ac adeiladu swyddfeydd lansio elfen newydd ar gyfer eu busnes yn dilyn pandemig Covid 19.

Gyda swyddfeydd ar gau a newid i weithio o bell a gweithio hybrid yn digwydd, fe benderfynodd Carl ymchwilio i ffyrdd newydd o ddefnyddio ei ddawn ar gyfer dylunio. Ac yntau wedi blino ar y stigma o amgylch dynion sy'n defnyddio cynhyrchion harddwch, penderfynodd Carl gynnal ymchwil helaeth i'r diwydiant cosmetig. Yn dilyn yr ymchwil honno lansiodd Carl BUG for Men - ystod o golur llysieuol heb greulondeb, heb alcohol wedi'i hanelu'n benodol at ddynion. Mae BUG for Men yn gweithredu ochr yn ochr â’i fusnes dylunio ac adeiladu swyddfeydd presennol, sydd wedi gweld cynnydd diweddar yn y galw am wasanaethau wrth i fusnesau ail-ddylunio eu gofod swyddfa ar gyfer y byd ôl-bandemig.

Meddai Carl: “Daeth yn amlwg yn ystod y cyfnod clo cyntaf yn 2020 bod y ffordd rydym yn gweithio yn mynd i newid yn sylfaenol. Edrychais i mewn i fylchau yn y farchnad lle gallwn ddefnyddio fy sgiliau presennol a phenderfynais lansio ein brand colur BUG for Men.

“Mae llawer o ddynion yn teimlo’n hunanymwybodol ynglŷn â gwisgo colur, ond fe hoffent ei wisgo yr un fath yn union - yn enwedig rŵan, pan fo galwadau Zoom yn gyffredin. Cynhaliais ymchwil a datblygais ein cynnyrch, ond roeddwn angen cefnogaeth gyda marchnata a phrynu stoc - dyna lle bu'r benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru yn help mawr. Cefais fy nghyfeirio at Claire o'r Banc Datblygu gan Cornerstone Finance. Roedd y broses yn esmwyth ac yn glir ac roeddwn i'n gallu sicrhau'r cyllid yr oeddwn ei angen i gael BUG for Men allan i'n cwsmeriaid newydd. Gyda llawer o gwmnïau'n symud fwyfwy tuag at fodel gweithio hybrid, mae dwy elfen y cwmni wirioneddol yn ategu ei gilydd.”

Cafodd y fargen ei strwythuro ar ran Banc Datblygu Cymru gan Claire Vokes. Meddai: “Amlygodd ymchwil Carl fwlch yn y farchnad gyfredol. Mae ganddo eisoes brofiad o redeg busnes llwyddiannus a daeth atom gyda chynllun twf cyffrous a meddylgar. Rydym yn falch iawn o'i gefnogi gyda'r micro fenthyciad hwn ac edrychwn ymlaen at weld ei fusnes yn ffynnu dros y blynyddoedd i ddod."