Beth yw allbryniant rheolwyr?

Allbryniant rheolwyr, neu AllRh, yw pan fydd tîm rheoli neu weithlu presennol yn prynu busnes gan ei berchnogion. Gall gynnig cwblhau’r fargen yn gyflymach i'r gwerthwr, rhoi cyfle i dimau AllRh fanteisio ar eu gwybodaeth am y busnes ac fel arfer dyma'r math o olyniaeth sy'n achosi’r lleiaf o aflonyddwch.

 

Ariannu allbryniant rheolwyr

Gall rhai perchnogion busnes anwybyddu eu timau rheoli wrth geisio gwerthu eu busnes, ond gall allbryniant rheolwyr gynnig llawer o fanteision: 

 • Gwerthir y busnes i'r rhai sy'n ei adnabod orau 
 • Gall ddiogelu swyddi staff, diwylliant a'ch etifeddiaeth 
 • Mae'r dull hwn fel arfer yn gyflymach ac yn achosi'r aflonyddwch lleiaf i'r busnes, cwsmeriaid a rhanddeiliaid 

Trwy ein benthyciadau a/neu ecwiti gallwn rymuso eich tîm rheoli i ofalu am y busnes rydych wedi gweithio mor galed i'w adeiladu dros y blynyddoedd. 

Gall cymryd busnes drosodd ddarparu cyfle a all newid bywydau i dimau rheoli, ond yn aml mae camsyniad na allant fforddio prynu perchennog y busnes allan. 

Fodd bynnag, gallwn gefnogi allbryniannau rheolwyr gyda benthyciadau a/neu ecwiti i dalu am y mwyafrif helaeth o'r cyllid, felly dim ond lefel fach o fuddsoddiad personol y mae angen i chi ei ddarparu.

Rydym yn cymryd cyfran leiafrifol tra bod y tîm sy'n cymryd drosodd y busnes yn cael y mwyafrif. Mae ein bargeinion ecwiti yn gwobrwyo'r bobl neu'r timau sy'n prynu'r busnes

Rydym yn cynnig benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti rhwng £500,000 a £3 miliwn i helpu timau rheoli uchelgeisiol i brynu busnesau Cymreig pan fydd y perchnogion presennol yn ymddeol neu’n penderfynu gwerthu. Rydym yn gweithio gyda busnesau ar draws ystod eang o sectorau.

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau gydag AllRh, rydym yn helpu busnesau i gael y cyngor sydd ei angen arnynt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyn y gallai'r trafodiad ei hoffi, cysylltwch â ni.

 

 

 • Darperir benthyciadau ac ecwiti
 • Mae’r llog yn sefydlog dros gyfnod y benthyciad ac mae’n seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes
 • Pan fyddwch yn gwneud cais mae angen i chi ddarparu cynllun busnes strwythuredig yn egluro sut y byddwch yn rhedeg y busnes ac yn ad-dalu'r cyllid
 • Wrth ysgrifennu eich cynllun efallai y byddwch am ystyried cynnwys cyfrifydd arbenigol neu gynghorydd cyllid corfforaethol
 • Bydd angen cyllid, datganiadau a rhagolygon i symud eich cais yn ei flaen
Sicrwydd
Rydym yn fuddsoddwr sefydliadol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru
Cefnogaeth
Mae gan dimau rheoli newydd amser a’r gofod i ddod o hyd i’w traed
Profiad
Strwythurwyd dros 300 o gytundebau olyniaeth gan ein tîm arbenigo
Gwerth
Bydd gennych fynediad at ein rhwydwaith cryf o CAn a chynghorwyr

Helpu busnesau fel eich un chi

Sut mae allbryniant rheolwyr yn gweithio?

pc icon

Cam 1

Y cais cychwynnol a thrafodaethau am eich opsiynau. Mapiwch pa gynllun trosglwyddo allai weithio

people icon

Cam 2

Datblygwch eich cynllun trosglwyddo dewisol a dechreuwch drafodaethau gyda thimau cyllid a chyfreithiol.

wallet icon

Cam 3

Trafodiad wedi'i gwblhau a chymorth wedi'i ddarparu i helpu'r cwmni i addasu i'r strwythur newydd.

tick icon

Cam 4

Darperir cyngor a hyfforddiant parhaus i'r rheolwyr, y bwrdd a'r cyfranddalwyr newydd.

Atebion i’ch cwestiynau

Mae AllRh (allbryniant rheolwyr) yn drafodiad lle mae’r tîm rheoli presennol yn prynu rhan neu’r cyfan o’r busnes, y maent yn gweithio ynddo ar hyn o bryd, gan y perchennog presennol.

Mae nifer o gamau i AllRh:

 1. Ffurfio tîm rheoli
 2. Prisio ac ariannu
 3. Negodi a chytuno ar benawdau telerau
 4. Diwydrwydd dyladwy
 5. Cytundeb prynu a dogfennaeth gyfreithiol.
 6. Cwblhau’r trafodiad
 7. Integreiddio ar ôl-AllRh

Gall allbryniannau rheolwyr fod yn strategaeth ymadael fuddiol i berchnogion sydd am ymddeol neu wyro o'r busnes tra'n sicrhau parhad o dan y tîm rheoli presennol. Mae hefyd yn rhoi rhan uniongyrchol i'r tîm rheoli yn llwyddiant y cwmni ac yn caniatáu iddynt sylweddoli'r gwerth y maent yn ei greu.

Gelwir trosglwyddo perchnogaeth cwmni i berson neu dîm arall yn olyniaeth busnes. Mae sawl ffordd y gall hyn ddigwydd, o'i drosglwyddo i aelod o'r teulu i'w werthu i brynwr masnach neu dîm rheoli. Dysgwch fwy yn ein canllaw cynllunio olyniaeth.

Mae yna nifer o wahanol lwybrau olyniaeth, gall AllRh roi nifer o fuddion anariannol i werthwr megis cadw eu hetifeddiaeth trwy sicrwydd swydd a chynnig parhad yn fewnol i staff ac yn allanol i gwsmeriaid, cyflenwyr a rhanddeiliaid eraill.

Gall AllRh fod yn opsiwn llai aflonyddgar oherwydd fe fydd y tîm rheoli eisoes yn adnabod y busnes, gan wneud yr ymarfer diwydrwydd dyladwy yn haws.

Nid yw byth yn rhy gynnar i ystyried allbryniant rheolwyr. Bydd cynllunio a pharatoi priodol yn eich galluogi i gael y gwerth gorau i'ch busnes drwy greu tîm rheoli cryf. Dylent allu cymryd cyfrifoldebau perchnogaeth, dangos sefydlogrwydd a nodi cyfleoedd twf ar gyfer y dyfodol.

Os ydych yn ystyried opsiynau olyniaeth, gall fod yn fuddiol iawn ymgysylltu â chynghorwyr proffesiynol a chyllidwyr yn gynnar yn y broses.

Bydd llawer o dimau rheoli eisiau bwrw ymlaen ag AllRh ond yn aml yn meddwl tybed ble i ddechrau gyda chyllid. Mae hyn i'w gael fel arfer trwy nifer o ffynonellau:

Tîm rheoli – anaml y mae gan dîm rheoli y gallu i dalu am yr AllRh yn bersonol, byddant yn aml yn edrych at ffynonellau cyllid allanol, fodd bynnag, bydd yn rhaid iddynt ddarparu cyfran o'r cyllid.

Benthyciad ac ecwiti – gallwn gefnogi gyda’r rhan fwyaf o gyllid ariannu drwy gymysgedd o ddyled ac ecwiti. Mae cyfradd llog ein benthyciad yn sefydlog ac mae ein strwythur ariannu yn seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.

Ystyriaeth ohiriedig – dyma lle cytunir ar y pris prynu a lle caiff rhan o’r taliad (ystyriaeth) ei gohirio tan ddyddiad diweddarach. Mae’r prynwr yn cael y cyfranddaliadau neu’r busnes/cyfranddaliadau ar ôl eu cwblhau ond yn talu rhan o’r pris prynu ar ddyddiad diweddarach y cytunwyd arno.

Efallai na fydd y swm y mae angen i chi ei gyfrannu at AllRh gymaint ag y disgwyliwch, ond mae hyn yn amrywio yn dibynnu ar sawl ffactor megis:

 • maint y cwmni sy'n cael ei gaffael
 • ei brisiad presennol
 • canran y berchnogaeth yr ydych chi a'r tîm rheoli yn dymuno ei chael
 • strwythur ariannu cyffredinol y pryniant.

Mae'n bwysig ymgysylltu â chynghorwyr proffesiynol a chyllidwyr yn gynnar yn y broses.

Be’ sy’ nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol trwy gyfrwng ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau ariannu AllRh.

Cysylltwch