Wagonex Limited

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi

Rhaid diolch yn ychwanegol i Fanc Datblygu Cymru am ein helpu i wneud y trawsnewid yn un llyfn a  llwyddiannus. Gyda’u buddsoddiad gallwn gyflymu datblygiad y busnes, ehangu ein cyfres o gynhyrchion a pharhau i fod yn enw blaenllaw yn y farchnad ym maes tanysgrifiadau cerbydau.

Toby Kernon, Sylfaenydd

Ers ei lansio yn 2016, mae twf y cwmni tanysgrifio ceir Wagonex wedi bod yn gyflym. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Wagonex wedi cydweithio ag arweinwyr yn y diwydiant modurol i ddarparu llwyfannau tanysgrifio pwrpasol i'w cwsmeriaid.

Ar gyfer modurwyr sy'n chwilio am berchenogaeth car hyblyg, mae tanysgrifiad Wagonex yn cynnwys cynnal a chadw, cymorth ochr y ffordd, treth ffordd, a ffioedd gwasanaeth. Gellir ychwanegu yswiriant car hefyd.

Yn fwy diweddar, mae Wagonex wedi lansio sawl platfform label gwyn proffil uchel, fel CUPRA Volkswagen.

Gyda hyn mewn golwg, sut daeth y daith i weithio gyda brandiau nodedig yn y diwydiant modurol i fodolaeth?

Genedigaeth Wagonex

Toby Kernon#

 

Ganed Wagonex o'r rhwystredigaeth a achoswyd gan y pentwr costus o naill ai brynu car neu gael eich clymu i mewn i brydles cerbyd tymor hir. Wedi'i leoli'n wreiddiol yn Shoreditch, roedd y sylfaenydd Toby Kernon eisiau dod o hyd i ddewis arall yn lle benthyca symiau enfawr o arian a hynny ddim ond i brynu car sy'n colli gwerth yr eiliad y caiff ei yrru i ffwrdd.

Roeddent yn teimlo bod lle yn dod i'r amlwg ar gyfer y 'model popeth-o-dan- un-tanysgrifiad' hawdd ei ddefnyddio a hollol dryloyw, gyda'r potensial i ddod yn wasanaeth pwysig a gwerthfawr.

Darganfu Toby a’r tîm y gallai ystod o danysgrifiadau hyblyg, cynhwysol gan ddarparwyr sefydledig fod yn allwedd i fyd newydd i yrwyr, ac felly fe ffurfiwyd Wagonex – sef y busnes annibynnol cyntaf yn y DU i ganolbwyntio ar danysgrifiad ceir. Fodd bynnag, nid oedd y gwaith caled wedi dechrau eto hyd yn oed.

Ar ôl misoedd o hyrwyddo’r syniad drwy gyflwyniadau a sesiynau dilynol, roedd gan Toby sylfaen ar gyfer platfform Wagonex - gan ddefnyddio taliadau integredig, yswiriant mewnol fforddiadwy, a gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf. Y cam nesaf fyddai sicrhau buddsoddiad i droi eu cysyniad yn realiti. Y nod oedd cael eu cefnogi gan chwaraewyr o bwys yn y diwydiant, gan eu galluogi i fod mewn sefyllfa dda i helpu i ddatblygu'r maes arloesol hwn o'r diwydiant modurol.

Cyllid ecwiti sylweddol

Richard Thompson

 

Ym mis Medi 2019, cyhoeddodd Wagonex Limited rownd ariannu ecwiti sylweddol wrth iddo geisio hybu twf yn y DU a thu hwnt.

Llwyddodd Wagonex i ddefnyddio rhan o’r cyllid ecwiti i gwblhau eu symudiad i Gaerdydd, gan sefydlu Tramshed Tech ym mis Rhagfyr 2019. Roedd Toby a’i dîm wedi gallu manteisio ar wybodaeth tîm menter technoleg y Banc Datblygu i nodi'r ganolfan dechnolegol ddelfrydol, HubSpot, cyn dod i benderfyniad i adleoli i brifddinas Cymru.

Llwyddodd Banc Datblygu Cymru i arwain y rownd fuddsoddi, gan gyd-fuddsoddi â buddsoddwyr o’r Unol Daleithiau ac angylion busnes o’r DU i fuddsoddi £250,000, a helpodd i ariannu eu symudiad i brifddinas Cymru.

Fel rhan o'u strategaeth twf, llwyddodd Wagonex i gyflogi tri o'r gweithwyr gorau yn ne Cymru o gwmnïau fel GoCompare, ac ystyriwyd bod hyn yn garreg filltir holl bwysig i Wagonex.

“Rydym yn falch iawn o fod wedi ein lleoli yng Nghymru,” meddai Toby.

“Rhaid diolch yn ychwanegol i Fanc Datblygu Cymru am ein helpu i wneud y trawsnewid yn un llyfn a  llwyddiannus. Gyda’u buddsoddiad gallwn gyflymu datblygiad y busnes, ehangu ein cyfres o gynhyrchion a pharhau i fod yn enw blaenllaw yn y farchnad ym maes tanysgrifiadau cerbydau.”

Roedd Wagonex wedi dod yn enw blaenllaw ym maes tanysgrifiadau cerbydau, gyda'r cytundeb ecwiti yn eu galluogi i weithio'n agos gyda nifer o gynhyrchwyr cerbydau byd-eang.

Wedi iddynt symud i Gymru, parhaodd y cwmni i dyfu o nerth i nerth. Ym mis Mai 2021, cyflawnodd Wagonex ddwy garreg filltir fawr yn sgil diddordeb cynyddol diwydiant a defnyddwyr yng nghynnig unigryw'r cwmni. Fe wnaethant ragori ar 100,000 o ymholiadau cwsmeriaid ers ei ffurfio, cyn mynd ymlaen i ragori ar 10,000 o ddefnyddwyr cofrestredig ar ei blatfform erbyn diwedd mis Mai 2021.

Cyhoeddiad partneriaeth

Wagonex

 

Ym mis Mai 2022, lansiodd CUPRA a Volkswagen Financial Services UK (VWFS) danysgrifiad peilot Wagonex ar gyfer dyfodiad y CUPRA Born cwbl-drydanol arobryn i’r DU.

Dywedodd Richard Harrison, Rheolwr Gyfarwyddwr CUPRA UK: “Nid yw dyfodol symudedd erioed wedi bod yn fwy amlwg ac mae ein cwsmeriaid yn chwilio fwyfwy am berchnogaeth cerbydau 'ar-alw'.

“Mae’r gwasanaeth tanysgrifio newydd hwn yn adlewyrchu’r newid y mae nifer cynyddol o’n cwsmeriaid eisiau bod yn berchen ar ein ceir a rhyngweithio â nhw er mwyn bodloni eu ffordd o fyw newidiol.”

Dywedodd John Lewis, Pennaeth Strategaeth a Datblygu Cynnyrch yn Volkswagen Financial Services UK: “Rydym yn hynod gyffrous i nodi lansiad CUPRA Born yn y DU gyda’r gwasanaeth tanysgrifio newydd hwn.

“ Mae ein partneriaeth â Wagonex yn tanlinellu ein hymrwymiad i roi’r cwsmer wrth galon popeth a wnawn, oherwydd bydd yn rhoi mwy o ddewis, hyblygrwydd a rheolaeth i gwsmeriaid.”

Ychwanegodd Toby: “O'r cychwyn cyntaf, mae Wagonex wedi canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r cydweithrediad hwn yn cynrychioli pleidlais wirioneddol o hyder yn y dechnoleg sy’n arwain y diwydiant yr ydym wedi’i hadeiladu o’r gwaelod i fyny i symleiddio ac unioni’r broses danysgrifio ar gyfer brandiau fel Volkswagen Financial Services UK a CUPRA.”

Pedwar mis yn ddiweddarach, ym mis Medi 2022, cyhoeddodd busnes adeiladu menter yr Admiral Group Admiral Pioneer mai Wagonex fyddai ei fuddsoddiad strategol cyntaf.

Mae’r buddsoddiad sylweddol hwn wedi’i anelu at gefnogi Wagonex wrth iddo barhau i dyfu’n gyflym yn y DU, ar ôl cyflawni mwy na 120% o’r twf flwyddyn ar ôl blwyddyn eisoes wrth i’w cynnig tanysgrifio i ddefnyddwyr ddod yn fwy poblogaidd.

Beth sydd gan y dyfodol i Wagonex?

Wagonex

 

Mae Wagonex wedi tyfu dro ar ôl tro ers iddo gael ei sefydlu, gan olygu bod angen symud swyddfa i Tec Marina ym Mhenarth, ac mae ganddynt gynlluniau cyffrous ar y gorwel i ehangu yng Ngogledd a De America, Emiradau Arabaidd Unedig, ac ar draws Ewrop.

Wrth i Wagonex barhau i symud o nerth i nerth, mae'r diwydiant tanysgrifio ceir yn cael ei ystyried o ddifri fel y dyfodol i berchnogaeth cerbydau.

Gyda chost tanwydd yn cyrraedd y lefel uchaf erioed yn y DU eleni, mae car cyffredin y teulu bellach yn costio dros £100 i'w lenwi â thanwydd. Wrth i bobl deimlo'r boen hon yn eu waledi, mae Wagonex wedi gweld cynnydd o 340% yn y galw am danysgrifiadau cerbydau trydan (CT) ym mis Gorffennaf 2022.

Er bod y platfform yn cwmpasu ystod enfawr o gerbydau, mae modurwyr yn bennaf yn dangos diddordeb mewn cerbydau trydan llai fel y Renault Zoe, BMW i3, Tesla Model 3, Model Y, a'r Audi Q4, gyda'r tanysgrifiad yn para tua blwyddyn.

“Mae ein tanysgrifwyr yn gyrru eu hoff Gerbydau Trydan (CauT) heb yr ymrwymiad hir dymor. Gyda disgwyl i brisiau tanwydd barhau i godi, rydyn ni’n disgwyl i’r galw am gerbydau trydan fod yn fwy na cherbydau Injan Hylosgi Mewnol (IHM) erbyn diwedd 2022,” meddai Toby.