£500,000 i Gelateria Frank’s


Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Dechreuodd Francesco Dallavalle werthu ei hufen iâ o amgylch Dyffryn Aman â cheffyl a throl yn 1922.

Ers hynny mae’r grefft Eidalaidd o wneud hufen iâ wedi cael ei throsglwyddo o’r naill genhedlaeth i’r llall, a bellach mae’r wyrion, Renaldo a Giulio Dallavalle, Cyfarwyddwyr cwmni Frank’s Ice Cream, sydd wedi ennill nifer o wobrau, wedi agor gelateria a chanolfan arloesi newydd ger safle gweithgynhyrchu presennol y cwmni yng Nghapel Hendre.

Mae’r cyfleuster newydd, sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol, ac a ariannwyd â benthyciad gwerth £500,000 gan Fanc Datblygu Cymru, yn cynnwys y peiriannau a’r dechnoleg ddiweddaraf i wneud hufen iâ. Mae’r adeilad 4,300 troedfedd sgwâr, a adeiladwyd gan gwmni contractio Malpross Services o Cross Hands, yn cynnwys canolfan ddatblygu cynnyrch a pharlwr hufen iâ sy’n arbenigo mewn gelato artisan a phwdinau semifreddo a fydd ar agor i’r cyhoedd ynghyd ag ardal agored i weld a blasu. Bydd dosbarthiadau rhyngweithiol ar gael mewn ystafell bwrpasol i ymwelwyr a fydd hefyd yn derbyn ymweliadau gan ysgolion.

Disgwylir y bydd hyd at 12 o swyddi newydd yn cael eu creu yn y cyfleuster newydd, sy’n cynnwys uned weithgynhyrchu cyfnod byr a fydd yn gwella effeithlonrwydd drwy sicrhau bod modd creu blasau penodol unigryw a hufen iâ ar gyfer gwahanol achlysuron.

Ar ôl cael eu contract mawr cyntaf gydag archfarchnad yn 1990, agorodd Frank’s Ice Cream eu safle gweithgynhyrchu cyntaf yng Nghapel Hendre yn 1993. Aeth y cwmni ymlaen i lansio casgliad o wahanol flasau o hufen iâ i bobl â diabetes gyda Morrisons, cyn buddsoddi £1.5 miliwn i gynyddu capasiti cynhyrchu, a dechrau allforio i’r Dwyrain Canol yn 2019. Erbyn hyn maent yn cyflenwi hufen iâ llaeth, hufen iâ figan a hufen iâ i bobl â diabetes i archfarchnadoedd amrywiol yn y DU a brandiau byd-eang.

Yn ôl y Cyfarwyddwr Giulio Dallavalle: “Mae ein stori bron yn 100 oed. Ers dechrau’r 20fed ganrif, mae fy nheulu wedi gweithio’n galed i dyfu ein busnes â’r un angerdd a gonestrwydd rydym yn ei ddefnyddio i greu ein hufen iâ arbennig.

“Erbyn hyn mae cwsmeriaid ym mhob cwr o’r byd yn rhannu ein hoffter o’r pwdinau hufen iâ blasus o safon uchel. Bydd ein canolfan arloesi newydd yn caniatáu i ni gadw ein sefyllfa flaenllaw drwy ddatblygu cynnyrch yn gyflym yn ogystal â chynnig lle i’n cwsmeriaid teyrngar fwynhau ein hufen iâ yma yn y gymuned.

“Mae’r cyllid gan y Banc Datblygu wedi’n helpu ni i ddechrau’r bennod nesaf yn ein hanes; creu swyddi a chynnig darpariaeth well byth yn y farchnad hynod gystadleuol hon. Fydden ni ddim wedi gallu gofyn am well cefnogaeth a dyna pam rydym yn eu hystyried yn rhan o deulu Frank’s erbyn hyn.”

Yn ôl Alun Thomas o Fanc Datblygu Cymru: “Mae Frank’s wedi hen sefydlu ei hun fel busnes gweithgynhyrchu. Mae’r datblygiad diweddaraf hwn yn galluogi’r teulu i fynd yn ôl at ei wreiddiau a gwerthu hufen iâ yn syth i’r cyhoedd, ac ar yr un pryd arddangos yr arloesi gorau posibl yn sector bwyd Cymru. Maen nhw’n deulu hyfryd sydd â busnes ardderchog sy’n gwneud yr hufen iâ Eidalaidd gorau un. Dymunwn bob llwyddiant iddynt â’u menter ddiweddaraf.”

Daeth y cyllid ar gyfer Frank’s Ice Cream o Gronfa Fusnes Cymru – cronfa sy’n werth £204 miliwn. Mae’r gronfa, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn cynnig benthyciadau, cyllid mesanîn a buddsoddiadau ecwiti yn amrywio o £50,000 i £2 filiwn i fusnesau bach a chanolig (rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i symud i Gymru. Mae’r telerau’n amrywio o un i saith mlynedd a chaiff cyllid ei flaenoriaethu ar gyfer busnesau mewn ardaloedd economaidd ddifreintiedig yng Nghymru.