Cyllid newydd i wyddonwyr sy’n delio â chlefyd yr ysgyfaint


Richard Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
pullman

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan PulmonIR Ltd.

Mae cwmni diagnosteg anadlol Prifysgol Abertawe sydd wedi ennill gwobrau, PulmonIR Ltd, wedi ennill grant Sbardunwr Buddsoddiad Innovate UK sydd werth £105,000.

Bydd y cwmni, sy’n canolbwyntio ar ddarganfod a monitro clefyd yr ysgyfaint, yn defnyddio’r arian i wneud gwaith datblygu cynnyrch pellach cyn cynnal treialon clinigol estynedig a chael cymeradwyaeth reoleiddiol ar gyfer ei dechnoleg feddygol yn y DU, yr UE, UDA a Tsieina. Cefnogir cynlluniau datblygu PulmonIR gan fynediad at bortffolio o geisiadau patent yn ymwneud â defnyddio sbectrosgopeg is-goch i ddiagnosio a monitro cyflyrau anadlol gan gynnwys clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) a chanser yr ysgyfaint.

Yn ôl Sefydliad yr Ysgyfaint Prydain, mae rhywun yn y DU yn marw o afiechyd yr ysgyfaint bob pum munud. Dywed y gymdeithas bod y math hwn o salwch yn gyfrifol am fwy na 700,000 o dderbyniadau i’r ysbyty a dros chwe miliwn diwrnod gwely claf mewnol yn y DU bob blwyddyn. A siarad yn economaidd, mae afiechyd yr ysgyfaint yn y DU yn costio £11 biliwn y flwyddyn, gyda COPD y cyflwr drutaf i’w reoli (£1.9 biliwn bob  blwyddyn).

Meddai Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd PulmonIR, Dr Mark Bowman, ‘Mae’r ystadegau yn llwm, ond rydym yn cymryd camau mawr tuag at wella’r darlun i bobl sy’n dioddef amrywiaeth eang o gyflyrau’r ysgyfaint. Rydym yn anelu at gael diagnosis cyflymach a hunan-reolaeth mwy canolbwyntiedig o’r salwch er mwyn i gleifion gael canlyniadau gwell yn yr hirdymor. Bydd yr agwedd hon hefyd yn helpu i liniaru pwysau ariannol a gweithredol ar y GIG.”

Yn achos COPD, amcan y cwmni yw caniatáu i gleifion hunan-reoli eu cyflwr o gysur eu cartref eu hunain a’u galluogi i aros mor iach ag y bo modd trwy gydol y flwyddyn, gan osgoi arosiadau hir yn yr ysbyty, sy’n medru digwydd gyda sefyllfa lle mae’r cyflwr yn gwaethygu’n sydyn.

Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan PulmonIR yn seiliedig ar fwy na 10 mlynedd o ymchwil arloesol gan yr Athro Paul Lewis, pennaeth Grŵp Diagnosteg Anadlol ym Mhrifysgol Abertawe. 

Esboniodd yr Athro Lewis, “Mae arwynebau epithelaidd y pibellau anadlu mewn mamaliaid wedi eu gorchuddio â mwcws, sy’n darparu rhwystr amddiffynnol yn erbyn pathogenau a thocsinau. Mae’r mwcws hwn yn cynnwys gwybodaeth hanfodol am iechyd anadlol y person. Rydym wedi datblygu technegau dadansoddi newydd gan ddefnyddio sbectrosgopeg is-goch i ddarganfod newidiadau yn y ddau brif fwsin – MUC5B ac MUC5AC, a geir ym mhoer cleifion -  a achosir gan bresenoldeb afiechyd anadlol. Mae ein hastudiaethau clinigol wedi dangos yn glir bod monitro’r newidiadau hyn dros amser yn medru rhoi system rhybudd cynnar i gleifion sy’n dioddef o COPD. Bydd hyn yn galluogi iddyn nhw weithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol i gymryd camau cyn i’r cyflwr waethygu i’r pwynt lle gallai arwain at fynd i’r ysbyty.”

O ganlyniad i’r gwaith ar COPD, cred yr Athro Lewis a’i dîm y bydd yr arloesi hwn yn chwyldroi gallu ymarferwyr gofal iechyd i ddiagnosio a monitro’n ofalus nifer o gyflyrau eraill yr ysgyfaint, gan ganiatáu i’w cleifion gael mwy o reolaeth dros eu salwch.

Yn 2016 enillodd PulmonIR Wobr Cwmni Newydd MediWales a chafodd hefyd gyllid grant gan Gronfa Technoleg a Theleiechyd Llywodraeth Cymru a ddefnyddiwyd i ymgymryd â phrawf clinigol o astudiaethau cysyniad ar y cyd â’r Athro John Geen a’i dîm clinigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Gydag ehangiad i’r dyfodol mewn golwg, mae PulmonIR wedi casglu ynghyd dîm aml-ddisgyblaeth rhyngwladol o fiolegwyr, peirianwyr, ymgynghorwyr dylunio, arbenigwyr meddalwedd ac electronig, ac arbenigwyr mewn offer sbectrosgopeg is-goch sy’n datblygu cynhyrchion sydd wedi eu hanelu at y marchnadoedd diagnosteg anadlol yn fyd-eang. Mae’r cwmni hefyd wedi cymryd lle yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd yn Abertawe.

Mae’r cyllid diweddaraf hwn gan Innovate UK – asiantaeth arloesi’r DU - yn dod fel hwb i sylfaeni ariannol cadarn y cwmni. Mae gan PulmonIR grŵp buddsoddi wedi ei hen sefydlu yn cynnwys IP Group plc, Banc Datblygu Cymru a Chronfa Arloesi Prifysgol Abertawe. Mae grant Innovate UK wedi ysgogi rownd bellach o gyd-fuddsoddi, a disgwylir buddsoddiad cyfalaf pellach yn y busnes tuag at ddiwedd 2018 a fydd yn cefnogi cynlluniau ar gyfer treialon clinigol estynedig.

Meddai Dr Bowman, “Rydym wrth ein boddau bod PulmonIR wedi sicrhau’r grant Innovate UK hon a bod ein buddsoddwyr wedi dewis cefnogi’r busnes gyda buddsoddiad pellach yn ein cynlluniau datblygu. Mae’n wych gweld y lefel uchel hon o hyder yn yr hyn rydym yn ei wneud, a chydnabod arwyddocâd ein gwaith i gleifion ac ymarferwyr mewn iechyd anadlol, ac i gymunedau a gwasanaethau iechyd ledled y byd.”

Ychwanegodd yr Athro Lewis, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-syflaenydd PulmonIR, “Bydd dyfarniad cyllid Innovate UK a buddsoddiad pellach yn y cwmni yn caniatáu i ni barhau gyda datblygu ein diagnosteg anadlol. Rwy’n sicr y bydd ein hymdrechion yn dod â chynhyrchion a fydd yn gwella’n fawr fywydau cleifion sy’n dioddef cyflyrau anadlol marwol o bosib megis COPD.”

Dywedodd Dr Stuart Plant, Cyfarwyddwr Buddsoddi ar gyfer IP Group plc: “Mae IP Group yn hynod falch gyda’r cynnydd sy’n cael ei wneud gan PulmonIR ac rydym wrth ein boddau yn cefnogi’r cwmni ymhellach gyda buddsoddiad parhaus ynghyd â dyfarniad grant Sbardunwr Buddsoddiad Innovate UK.”